Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
am jesam (pomoćni glago
am prezent to be
am sam (pomoćni glagol)
am (ante merdiem) prije podne
am wire amplitudno modulisan
amalgam amalgam
amalgamate mešati sa živom
amalgamate miješanje sa živom
amalgamate spajati
amalgamate spojiti se
amalgamate udružen
amalgamate udružiti se
amalgamate ujediniti se
amalgamate ujedinjen
amalgamation amalgamacija
amalgamation spajanje
amalgamation stapanje
amalgamationama lga
amalgamationama liga
amass gomilati
amass nagomilati
amass skupiti
amass skupljati
amass zgrnuti
amass zgrtati
amateur amater
amateur diletant
amateur ljubitelj
amateur ljubiteljski
amateur band amaterski opseg
amateurish diletantski
amateurish ljubiteljski
amatory ljubavni
amatory ljubavnički
amaze frapirati
amaze zapanjiti
amaze zaprepastiti
amazement zapanjenost
amazement čuđenje
amazing frapantan
amazing iznenađujući
amazing nevjerovatan
amazing zapanjujući
amazing čudnovat
ambassador ambasador
ambassador izaslanik
ambassador poklisar
ambassador poslanik
amber jantar
amber žut
amber ćilibar
amber ćilibarski
ambidextrous dvoličan
ambience ambijent
ambient koji okružuje
ambient okolina
ambient okolni
ambier konj kasač
ambiguity dvosmislenost
ambiguity nejasnost
ambiguity neodređenost
ambiguity neopredijeljenost
ambiguous dvosmislen
ambiguous nejasan
ambipolar ambipolarni
ambipolar dvopolni
ambition ambicija
ambition slavoljublje
ambition težnja
ambitious ambiciozan
ambitious nadobudan
ambitious častohlepan
amble ležerno ići
amble ćopati
ambroidered izvezen
ambulance ambulanta
ambulance ambulantna kola
ambulance bolnička kola
ambulance poljska bolnica
ambulance sanitetska kola
ambuscade ambush
ambuscade zaseda
ambuscade zasjeda
ambush napasti iz zas.
ambush napasti iz zasjede
ameliorate poboljšati
amelioration poboljšanje
amen amen
amenable koji se povinuje
amenable nadležan
amenable odgovoran
amenable pogodan
amenable povodljiv
amenable pristupačan
amend ispravan
amend ispraviti (se)
amend poboljšan
amend poboljšati (se)
amend poboljšati(se)
amend popraviti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: am
- prevod za riječ: am

Naš jezik Engleski jezik
am horsecollar
ama but
amajlija fetish
amajlija mascot
amajlija medicine
amalgam amalgam
amalgamacija amalgamation
amandman amendment
amanet behest
amanet testament
amanet will
amater amateur
amater dilettante
amater smatterer
amaterski opseg amateur band
ambalaža container
ambalaža package
ambalaža packing
ambar barn
ambar granary
ambar mow
ambasada embassy
ambasador ambassador
ambicija ambition
ambiciozan ambitious
ambijent ambience
ambipolarni ambipolar
ambis abyss
ambis precipice
amblem allegoric
amblem allegory
ambulanta ambulance
ambulanta out-patient department
ambulantna kola ambulance
ambush ambuscade
amen amen
americijum americium
američka brava yale lock
američki American
američki orah hickory
Amerika America
Amerikanac American
amerikanac american
Amerikanac yankee
amerikanac yankee
Amerikanka American
amerikanka american
amerikanski American
amerikanski american
amfenol amphenol
amfibija amphibian
amfibijski amphibius
amfoterni amphoteric
amnestija amnesty
amnestirati amnesty
amo here
amo here
amo hither
amo over here
amo over here
amo overhere
amo tamo to and fro
amonijačni ammoniac
amonijak ammonia
amonijakov ammoniac
amonijum ammonium
amoralan amoral
amorfni amorphous
amortizac.kapi. sinking-fund
amortizacija amortization
amortizer amortisseur
amortizer bumper
amortizer shock absorber
amortizer vibrashock
amortizovati amortize
amovi harness
amper ampere
amper-zavojak ampere-turn
amperača amperage
ampermetar ammeter
amperometrički amperometric
amplidin amplidyne
amplistat amplistat
amplitron amplitron
amplituda amplitude
amplitudno modulisan am wire
ampula ampoule
ampula ampulla
amputacija amputation
amputirati amputate


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | as | ad | aim | sam | an | arm | at | ax | ram | um | ama | cam | dam | ham | amo | im | jam | ah |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2018 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba