Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
automat automat
automata automati
automate automatizovati
automated automatizovan
automated automatski
automatic automat
automatic automatski
automatic pištolj
automatic lathe automatni strug
automatic rifle mašinka
automatic word selection automatski odabir ri
automatical automatski
automatically automatski
automaticity automatičnost
automatics automatika
automatics teorija automata
automation automatizacija
automation ekspres restor.
automation ekspres restoran
automatism automatizam
automatism mehanika u automatu
automatization automatizacija
automatize automatizovati
automaton automat
semiautomatic poluautomatski
semiautomatic fire poluautomatska paljb
semiautomatic rifle poluautomatska puška
sign automaton automat za potpisiva
teleautomatics teleautomatika
teleautomation teleautomatika

Naš jezik Engleski jezik
automat automat
automat automatic
automat automaton
automat slot machine
automat slot-machine
automat submachine gun
automat vending machine
automat za potpisiva sign automaton
automat za prod vending machine
automati automata
automatičnost automaticity
automatika automatics
automatizacija automation
automatizacija automatization
automatizam automatism
automatizovan automated
automatizovati automate
automatizovati automatize
automatni strug automatic lathe
automatska popravka self-repair
automatska provjera built-in check
automatska provjera self-check
automatska provjera self-checking
automatska puška repeater
automatska regulacij self-adjustment
automatska zaštita self-shielding
automatski automated
automatski automatic
automatski automatical
automatski automatically
automatski oral
automatski self-acting
automatski self-adjusting
automatski self-operated
automatski self-running
automatski unattended
automatski unwatched
automatski alarmni u autoalarm
automatski balans autobalance
automatski ispravlja self-learning
automatski kodirati autocode
automatski monitor automonitor
automatski odabir ri automatic word selection
automatski pilot autopilot
automatski poziv self-call
automatski pozivni u auto poll
automatski prekidač cut out
automatski prikaziva automonitor
automatski signal robot
automatski starter self-starter
automatski upravljan unmanned
automatski-manuelni auto-man
automatski-prefiks self-
automatsko centriran self-centering
automatsko dopunjava auto complete
automatsko dopunjava autocomplete
automatsko formatir. AutoFormat
automatsko formatira autoformat
automatsko ispitivan self-check
automatsko ispravlja auto correct
automatsko ispravlja autocorrect
automatsko ispunjava auto fill
automatsko ispunjava autofill
automatsko izdvajanj auto filter
automatsko izdvajanj autofilter
automatsko navođenje self-homing
automatsko oblikovan auto format
automatsko oblikovan autoformat
automatsko održavanj self-repairing
automatsko podeš.šir AutoFit
automatsko podešavan autofit
automatsko podmaziva self-oiling
automatsko pokretanj self-starting
automatsko ponavljan autotext
automatsko postrojen auto plant
automatsko povezivan autolink
automatsko pozivanje autocalling
automatsko pozivanje autopolling
automatsko praćenje autofollowing
automatsko praćenje autotrack
automatsko praćenje autotracking
automatsko programir autoprogramming
automatsko punjenje self-loading
automatsko ubacivanj auto-fill
automatsko vođenje self-guidance
automatsko zaustavlj self-stopping
mehanika u automatu automatism
poluautomatska paljb semiautomatic fire
poluautomatska puška semiautomatic rifle
poluautomatski aided
poluautomatski semiactive
poluautomatski semiautomatic
teleautomatika teleautomatics
teleautomatika teleautomation
teorija automata automatics
vrsta automata tommy gun
vrsta automata tommy-gun


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| auto-man | autocar | autocrat | autofit | automata | automati | automate | automated | automatic | automaton |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2018 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba