Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
data dokazi
data period
data podaci
data podatak
data rok
data sastanak
data urma
data činjenice
analog data analogni podaci
data acquisition prikupljanje podatak
data aggregate grupisanje podataka
data bank banka podataka
data base baza podataka
data collection prikupljanje podatak
data error greška podataka
data field polje podataka
data processing obrada podataka
data record slog podataka
data sink primalac podataka
data source dokument s podacima
data source dokument sa podacima
database baza podataka
DDE (dinamic data exchange) dinamička izmjena po
dynamic data exchange(dde) dinamička izmjena po
historical data podaci iz prošlosti
historical data prošli podaci
mandatary mandator
mandatary punomoćnik
mass data masovni podaci
raw data nepripremljeni podac
summary below data sažetak ispod podatk
unloaded data neunešen podatak
unloaded data odstranjen podatak

Naš jezik Engleski jezik
aritmetički podatak arithmetic item
banka podataka data bank
baza podataka data base
baza podataka database
brojčani podatak numeric
dodatak accessory
dodatak addendum
dodatak addition
dodatak additive
dodatak adjunct
dodatak affix
dodatak anex
dodatak appendage
dodatak appendix
dodatak attribute
dodatak attributive
dodatak context
dodatak increment
dodatak inset
dodatak makeweight
dodatak suffix
dodatak supplement
dodatak na unutrašnj binding offset
dodatak pismu postscript
dodatak za jelo food additive
dodatak za uvez stra binding offset
dodatan additional
dodatan overhead
dodatni podatak attribute
greška podataka data error
grupa podataka batch
grupisanje podataka data aggregate
izdatak expense
izdatak outlay
lanac podataka chain
lišiti mandata (pol. unseat
neudata single
neudata spinser
neudata unmarried
neunešen podatak unloaded data
niz podatak chain
niz podataka array
niz podataka string
nosilac podataka volume
obrada podataka data processing
odstranjen podatak unloaded data
osnovni podatak base record
podatak data
podatak datum
podatak information
podatak item
podatak tabele table item
podatan flexible
polje podataka data field
prenos podataka communication
prenos podataka transmission
prihvat podataka acquisition
prikupljanje podatak acquisition
prikupljanje podatak data acquisition
prikupljanje podatak data collection
primalac podataka data sink
protok podataka throughput
radni zadatak problem task
sa više zadataka multitasking
slog podataka data record
slog podataka record
sortiranje podataka sort key
udata married
udata žena matron
zadatak assignment
zadatak example
zadatak function
zadatak lesson
zadatak message
zadatak mission
zadatak task
zadatak koji čeka waiting task
zadatak u radu active task


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dati | tata | dama | date | rata | udata |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba