Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
advance listing novi list
anarchistic anarhički
antagonistic neprijateljski
antagonistic odbojni
antagonistic protivan
armistice primirje
artistic artistički
artistic umjetnički
astroballistic astrobalistički
atomistics atomistika
ballistic balistički
ballistics balistika
centralistic centralistički
characteristic karakteristika
characteristic karakterističan
characteristic odlika
characteristic osobina
characteristic oznaka
characteristik karakterističan
Christian kršćanin
Christian kršćanski
christian hrišćanski
Christianity kršćanstvo
christianity hrišćanstvo
distil cediti se
distil cijediti se
distil destilisati
distil kapati
distil oticati
distillation destilicija
distilled water destilovana voda
distillery destilerija
distincive karakterističan
distincive naročit
distincive osoben
distinct izrazit
distinct jasan
distinct upečatljiv
distinction odlika
distinction otmjenost
distinctive distinktivan
distinctive izrazit
distinctive osoben
distinguish razlikovati
distinguish oneself odlikovati se
distinguished otmjen
distinst jasan
distinst odredjen
distinst određen
distinst poseban
existing postojeći
idealistic idealistički
imperialistic imperijalistički
indistinct nejasan
indistinct nerazgovetan
indistinct nerazgovjetan
irresistible neodoljiv
journalistic novinarski
juristic pravni
juristic(al) pravni
linguistic jezički
linguistic lingvistički
linguistics lingvistika
listing listanje
listing nabrajanje
logistic pozadinski
materialistic materijalist(a)
materialistic materijalist.
optimistic optimistički
persisting istrajan
persisting uporan
pessimistic pesimistički
pistil tučak
pristine davan
pristine prastar
realistic istinit
realistic realan
realistic stvaran
ritualistic obredni
shauvinistic šovinistički
socijalistic socijalistički
sophisticated pun iskustva
sophisticated vešt
sophisticated vješt
sophistication falsifikovanje
sophistication iskrivljavanje
sophistication izopačenje
sophistication lažan zaključak
statistical statistički
statistics statistika
statistics statistički podaci
touristic-recreation center turističko rekreacio
twisting ukrštanje provodnika
twisting uvijanje
unchristian nemilosrdan
unrealistic nerealan
wear-resisting otporan na habanje

Naš jezik Engleski jezik
isti equal
isti same
isti self same
isti self-same
isti self
anketni listić questionnaire
antifašistički anti fascist
apsolutistički autocratic
artistički artistic
asistirati assist
astrobalistički astroballistic
atomistika atomistics
atomistika nuclear physics
balistički ballistic
balistika ballistics
beletristika fiction
biti od koristi subserve
centralistički centralistic
čisti (briši) sadrža clear contens
čisti saldo net balance
čistilište purgatory
čistina open space
čistiti clean
čistiti cleanse
čistiti cleanse
čistiti clear
čistiti expurgate
čistiti furbish
čistiti mop
čistiti pumice
čistiti purify
čistiti scavenge
čistiti scour
čistiti weed
čistiti perje preen
cistitis cystitis
distinktivan distinctive
dokazati neistinu disprove
egzistirati exist
ekspanzionistički expansionist
ekstremistički extremist
ekstremistički ultra
fašistički fascist
fašistički nazi
glasački listić ballot
gristi gnaw
idealistički idealistic
imperijalistički imperialistic
insistirati insist
isčistiti cleanse
iskoristiti exploit
iskoristiti seize
iskoristiti use
iskoristiti utilise
iskoristiti utilize
isticanje accentuation
isticanje boost
isticanje efflux
isticanje emphasis
isticanje outlet
isticati accent
isticati se excel
isticati se figure
isticati se protrude
istina sooth
istina truism
istina truth
istina veritiy
istina verity
istinit authentic
istinit plumb
istinit real
istinit realistic
istinit right
istinit sincere
istinit true
istinit truthful
istinit veracious
istinit veritabel
istinit very
istinitost actuality
istinitost authenticity
istinitost reality
istinitost truth
istinitost veritiy
istinoljubiv veracious
istinoljubivost veracity
istinski real
istinski regular
istinski true
istinski veritable
istiskivanje squeamish
istisnuti express
istisnuti extrude
istisnuti oust
istisnuti supplant
istisnuti wedge out
istivan truism
izbjegavati istinu prevaricate
izgristi corrode
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: isti
- prevod za riječ: isti


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| osti | isto |


Poslovni protokolni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba