Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
abackern izorati
abackern odorati
Abakus abacus-računalo
Abakus računaljka
abankern dignuti
abbekommen zadobiti
abbekommen einen Heib biti udaren
abbrökeln krniti (se)
abbrökeln mrviti(se)
abbrökeln otkidati
Abbrökelung, die krnjenje
Abbrökelung, die mrvljenje
Abbrökelung, die otkidanje
abbrücken načiniti privrmem most
Abdackung, die skidanje s (krova)
Abdankung, die abdikacija
Abdankung, die odreknuće
Abdankung, die odricanje
Abdankung, die ostavka
Abdankung, die otpuštanje
Abdecker, der strvožder
Abdecker, der živoder
Abdeckerei, die prerađivanje leševa
Abdeckerei, die strvoždernica
Abdeckerei, die živodernica
Abdeckerknecht, der pomoćnik živodera
Abdeckplatte, die pomična ploča
Abdeckseite, die krović
Abdeckung, die raspremanje
Abdeckung, die skidanje
abdruck otisnuti
abdruck štampati
abecken odbijati uglove
abecken učiniti uglatim
Abendglocke policijski čas
Abendkleid, das večernja haljina
Abfallkiste, die sanduk za odpadke
abferkeln oprasiti (se)
abgehackt u naletima
Abhängigkeit, die zavisnost
abkläre bistriti (se)
abkläre razjasniti
abkochen skuhati
abkühlen hladiti (se)
Abkühlen, das hlađenje
abkühlen rashladiti
Abkürzen, das skraćivanje
abkürzen skratiti
abkürzun kraći put
Abkürzun skraćenje
Abkürzun uprošćavanje
Abkürzung, die skraćenica
Abkürzungszeiche abrevijatura
Abkürzungszeiche kratica
Abkürzungszeiche skraćenica
Abkürzungszeiche skraćenje
Ablagekasten plitko korito
Ablagekasten poslužavnik
Ablagekasten zamjenljivi blok
ablenken skrenuti
ablenken zakrenuti
Ablenkung, die izvijanje
Ablenkung, die savijanje
Ablenkung, die skretanje
abpflücken ubrati
Abscheulichkeit, die gadost
Abscheulichkeit, die odvratnost
abschrecken odvraćati
abschrecken zadržavati
abschwenken skrenuti
abstrakt apstrakcija
abstrakt apstraktan
abstrakt izdvojiti
abstrakt izvod
abstrakt izvući
abstrakt kratak pregled
abstrakt neimenovan
abstrakt odvojiti
abstrakt odvratiti
abstrakt odvući
abstrakt sadržaj
abstrakt sumirati
abstrakt ukloniti
abstrakt zaključiti
abstrakt zamišljen
abstrakte Kunst apstraktna umjetnost
abwickeln ispuniti
abwickeln izvršiti
abwickeln odmotati (se)
abwickeln sprovesti stvar
Abwicklung, die likvidacija
achselzucken slegnuti ramenima
Achselzucken slijeganje
Ackerbau, der obrada zemlje
Ackerbau, der oranica
Ackerbau, die poljoprivreda
Ackerbau, der ratarstvo
Ackerbauer, der ratar
Adjektiv, das adjektiv
Aërodynamik, die aerodinamika
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: khle
- prevod za riječ: khle

Naš jezik Njemački jezik
abdikacija Abdankung, die
ablativ - gramatički Ablativ
adekvatan angemessen
adekvatno angemessen
adijabatički adiabatisch
adijabatski adiabatisch
adjektiv Adjektiv, das
adjektiv Eigenschaftswort, das
admiralski brod Admiral, der
admiralski brod Flaggenschiff, der
advokat Anwalt, der
advokat Bewerber, der
advokat Rechtsanwalt
advokat verfechten
advokatura Empfehlung, die
aerodinamički profil Tragfläch
aerodinamika Aërodynamik, die
aeronautički aeronautisch
afekt Affekt, der
afekt beeinflussen
afekt Gemütsbewegung
afektacija Affektiertheit, die
afektirati affektieren
afektirati sich gekünstelt benehmen
afektirati sich zieren
afektirati zerhacken
afrika Afrika, das
afrikanac Afrikaner, der
afrikanka Afrikaner, der
afrikanski Afrikaner, der
ajkula Hai
akademija Akademie, die
akademik akademisch
akademik Mitglied einer Akademie
akademski akademisch
akcelerator Gaspedal
akcelerator Mordsding
akcent Akzent, der
akcentirati akzent
akcija gemeinsam benutzen
akcija Handlung, die
akcionar Effektenbesitzer, der
ako beliefert
ako falls
ako sofern
ako wenn
ako ne auße
akord Akkordarbeit, die
akord übereinstimme
akreditiv Beglaubigungsschreiben
akreditovati akkreditieren
akrobacija Akrobatik, die
akrobacija verkrüppel
akrobata Akrobat, der
akrobata Becher, der
akrobatska vještina Akrobatik, das
akrobatski akrobatisch
akronim Akronym
aksiom Axiom, das
aksioma Axiom, das
aksiomatički axiomatisch
aksiomatski axiomatisch
akt Akt, der
akt Datei
akt handeln
akt Handlung, die
akt o prihvatanju Annahme, die
aktiv Tatform
aktiv Tätigkeitsform
aktiv (gram.) Aktiv, das
aktiva Aktivposten
aktivacija Sensibilismus
aktivan aktiv
aktivan aktivierte
aktivan eingeschaltet
aktivan leben
aktivan tätig
aktivan unternehmend
aktivan wirksam
aktiviran aktivierte
aktiviranje Aktivierung
aktivirati aktivieren
aktivirati in Schwung bringen
aktivirati in Tätigkeit setzen
aktivirati starten
aktivista Aktivist, der
aktivnost Aktivität
aktivnost schwirren
aktivnost Tätigkeit, die
aktivnost Wirksamkeit
akttašna Mappe
aktualizovati verwirklichen
aktuelan aktuell
akumulacija Anfhäufun
akumulator Akkumulator, der
akumulator Batterie
akumulator Sammlerbatterie
akumulator (skr.) Akku, der
akumulirati akkumulieren
akumulirati speichern
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: khle
- prevod za riječ: khle


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ka | o | u | i | s | h | a | ko |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba