Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Entkomprimieren, das dekompresija
Kompaß busola
Kompaß kompas
Kompaß područje
Kompaß šestar
Kompaßhau kutija za komponente
kompakt kompaktan
Kompakt ugovor
kompakt zbijen
komparieren uporediti
Kompilation kompilacija
Kompilation prikupljanje
Kompilation sakupljanje
Komplex cjelina
komplex kompleks
komplex mnogostruk
komplex složen
komplex zamršen
Komplikation komplikacija
Komplikation složenost
Komplikation težak položaj
Komplikation zapletenost
Kompliment čestitanje
Kompliment kompliment
Komplize saučesnik
komplizieren komplikovati
komplizieren otežavati
komplizieren zamršen
kompliziert komplikovan, kompliciran
kompliziert lukav
kompliziert prepreden
kompliziert složen
kompliziert zamršen
kompliziert zapetljan
komponieren skladati
Komponist, der komponist
Komponist, der kompozitor
Komponist, der skladatelj
Kompost đubrivo
Kompost kompost
komprimieren sabiti
kompromißlo beskompromisan
kompromißlo nepomirljiv
kompromißlo nepopustljiv
kompromißlo neslomljiv
Kompromiss kompromis
kompromiss kompromitirati
Kompromiss nagodba
Kompromiss nagoditi se
Komputerisierung kompjuterizacija

Naš jezik Njemački jezik
beskompromisan kompromißlo
dekompresija Entkomprimieren, das
kompaktan kompakt
kompanija fest
kompanija Handelsgesellschaft
kompanjon Begleiter, der
kompanjon Partner
komparativ vergleichend
komparirati kollationieren
komparirati vergleich
kompas Kompaß
kompatibilan verträglic
kompenzacija Entschädigun, die
kompenzator faze Fortgeschrittener, der
kompetencija Bereich, der
kompetencija Sphär
kompetencija Zuständigkei
kompetentan sachkundig
kompetentnost Zulänglichkei
kompilacija Kompilation
kompilirati steppdecke
kompilirati übersetze
kompjuter Computer, der
kompjuterizacija Komputerisierung
kompleks komplex
komplet ergänze
komplet Reihe, die
komplet Vervollständigun
kompletan vollständi
kompletirati vollständi
komplikacija Komplikation
komplikovan, kompliciran kompliziert
komplikovati komplizieren
kompliment Kompliment
komponirati satzdruck
komponist Komponist, der
komponovati satzdruck
kompost Kompost
kompozicija Bildung, die
kompozicija Zug, der
kompozitor Komponist, der
kompresor Bläse
kompresor Drillbohrer
kompresovati fernrohr
kompromis Kompromiss
kompromitirati kompromiss
kutija za komponente Kompaßhau
nekompletnost Knappheit, die


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| Pomp |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba