Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ion jon
a temperature variation promjena temperature
abbrevation kratica
abbrevation skraćenica
abbrevation skraćenje
abbreviation abrevijatura
abbreviation kratica
abbreviation skraćenica
abbreviation skraćenje
abdication abdikacija
abdication odricanje
abduction otmica
aberration skretanje
aberration zastranjivanje
ablation odnošenje
ablation odsijecanje
ablation odstranjenje
ablution ispiranje
ablution pranje ritualno
abolition abolicija
abolition obustava
abolition poništenje
abolition ukidanje
abomination odvratnost
abortion abortus
abortion nedonošče
abortion neuspjeh
abortion pobačaj
abrasion abrazija
abrasion izoštrenost
abrasion trenje
abrasion trošenje stena
abrasion trošenjenje stijena
abrasion zguljivanje
abrogation ukinuće zakona
abruption prekid
absolution odrešenje
absolution oproštaj
absorption apsorpcija
absorption upijanje
absorption zadubljenost
abstention uzdržavanje
abstention uzdržljivost
acceleration ubrzanje
accentuation frekventna korekcija
accentuation isticanje
accentuation naglašavanje
access station pristupna stanica
accession napad
accession nastup bolesti
accession povećanje
accession prirast
accession priraštaj
accession pristup
accession saglasnost
accession stupanje
acclamation klicanje
acclamation pljeskanje
accommodation izravnanje
accommodation pogodnosti
accommodation prilagodjavanje
accommodation prilagođavanje
accommodation smještaj
accommodation stan
accommodation ustupak
accomodation smeštaj
accomodation smještaj
accomodation ugodnost
accordion harmonika
accordionist harmonikaš
accretion naraštaj
accretion porast
accretion priraštaj
accretion srašćivanje
accumulation akumulacija
accumulation gomila
accumulation hrpa
accumulation nagomilavanje
accumulation uvećanje
accumulation zgrtanje
accusation optužba
accusation optužnica
achromatisation ahromatizacija
acidification obrazovanje kiseline
acidification pretvarati u kiselin
acquisition dobit
acquisition kupovina preduzeća
acquisition prihvat podataka
acquisition prikupljanje podatak
acquisition pripajanje
acquisition sakupljanje
acquisition tekovina
action akcija
action bitka
action boj
action dejstvo
action delatnost
action djejstvo
action djelatnost
action djelo
action djelovanje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ion
- prevod za riječ: ion

Naš jezik Engleski jezik
adicioni član add gate
adion adion
akcionar sharholder
akcionar stockholder
akcionarsko društvo joint-stock company
akcionarsko društvo stock korporation capital
anion anion
antifrikcioni sredst sliding agent
apelacioni appellant
audion audion
autokonvekcioni autoconvective
autoregulacioni self-regulating
aviacioni air
avijacioni air
avion aeroplan
avion aeroplane
avion aircraft
avion airplane
avion machine
avion plane
avion amfibija amphibian
avion borbeni warplane
avion sa dva krila biplane
avion-amfibija amphibian
avion-automobil aerocar
avionavigacija avigation
avioni craft
avionki motor aeroengine
avionom by air
avionska linija air-route
avionska nesreća aircrash
avionska posada aircrew
avionska pošta air mail
avionska pošta air-mail
avionska pošta air-post
avionska turbin aeroturbine
avionski airborne
avionski benzin avgas
avionski radar snipper
avionsko krilce aileron
bastion bulwark
bifurkacioni bifurcational
bikvarternion biquaternion
bilion billion
bionički bionical
bionika bionics
bionomija bionomics
bionomija bionomy
biracionalan birational
biti pionir pioneer
borbeni avion warplane
bravarska radionica locksmith's workshop
brzina aviona airspeed
cionista zionist
demarkaciona linija demarcation line
denacionalizacija denationalization
denacionalizovati denationalize
dezinfekciono sredst disinfectant
dimenzioniran sized
dimenzioniranje sizing
dimenzionirati size
dioni sectional
dionica share
dioničar shareholder
dionice u vlasništvu holdings (of shares)
dionička glavnica share capital
dioničko društvo stock company
direkcioni ugao y-azimuth
distanciona mjera spacing jig
dvodimenzionalan two-dimensional
dvomotorac avion twin-engine plane
dvosekcioni bisected
ekspanzionist expansionist
ekspanzionistički expansionist
ekspanzionizam expansionism
elisa aviona airscrew
embrio, embrion embryo
emisija dionica placing
emocionalan emotional
fizionomija physiognomy
frakcionaški factious
frakcionaštvo factionalism
funkcionalan functional
funkcionar functionary
funkcioner functionary
funkcioner official
funkcionisanje functioning
funkcionisanje operation
funkcionisati work out
fuzionirati fuse
fuzionirati merge
fuzionirati (finansi merge
gorionik burner
gorionik torch
gostiona inn
gostiona restaurant
gostionica hotel
gostionica inn
gostionica pub
gostioničar innkeeper
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ion
- prevod za riječ: ion


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ton | con | bon | on | icon | ikon | in | inn | jon | iou | iron | lion | non | pion | don | ?on | son | won | yon |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba