Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
activate aktivirati
activate staviti u pogon
activate uključiti
activate zadejstvovati
activate button startno dugme
activated aktivan
activated aktiviran
activated pobuđen
activation aktiviranje
activation pokretanje
activation uključenje
activation upućivanje
arrival dolazak
arrival dolazni
arrival novorođenče
arrival prispeće
arrival prispjeće
arrival upadni
bivalence dvovalentnost
bivalent bivalentan
bivalent dvoredan
bivalent dvoznačni
bivariate dvomjerni
bivariate sa dvije vrijednosti
captivate osvojiti
captivate očarati
captivate zanijeti
carnival karneval
carnival poklade
chivalrous kavalirski
chivalrous viteški
chivalry kavalirština
chivalry viteštvo
conceivable dostižan
conceivable razumljiv
conceivable ubjedljiv
connivance popustljivost
connivance povladjivanje
connivance povlađivanje
contrivance izum
contrivance pronalazak
contrivance pronalaženje
cultivate gajiti
cultivate gojiti
cultivate negovati
cultivate njegovati
cultivation gajenje
cultivation obrada
deprivation gubitak
deprivation lišavanje
deprivation otpuštanje
derivation izvor
derivation poreklo
derivation porijeklo
derivation početak
derivative derivat
equivalence jednaka vrijednost
equivalent ekvivalent
equivalent iste vrijednosti
equivalent jednak
equivalent odgovrajući
festival festival
festival svečan
festival svečanost
foreign accounts receivable potraživanja iz inos
gallivant lutati
gallivant tumarati
inconceivable nedokučiv
inconceivable neprihvatljiv
inconceivable nezamisliv
motivate obrazložiti
motivate podstrekavati
motivation motivacija
outrival nadmašiti
privacy povjerljivost
privacy povučenost
privacy samoća
privacy tajnost
privacy usamljenost
private ličan
private lični
private privatan
private redov
private skrovit
private vojnik
private catering shop ugostiteljska radnja
private company privatna kompanija
private company privatno poduzeće
private company privatno preduzeće
private placement privatna emisija
private shop trgovinska radnja
privately nasamo
privation lišavanje
privation nužda
privation oskudica
privatisation privatizacija (predu
revival obnova
revival oporavak
revival oživljenje
revival preporod
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: iva
- prevod za riječ: iva

Naš jezik Engleski jezik
iva osier
adaptivan adaptive
aditivan additive
agresivan aggressive
agresivan offensive
aktiva asset
aktivacija sensitization
aktivan activated
aktivan active
aktivan live
alternativa alternative
alternativan alternative
anticipativan anticipated
anticipativan anticipative
anticipativan anticipatory
aparat za zavarivanj welding machine
arhiva archives
asocijativan associative
autogeno zavarivanje autogenous
automat za potpisiva sign automaton
automatski prikaziva automonitor
automatsko ispitivan self-check
automatsko podmaziva self-oiling
automatsko povezivan autolink
automatsko pozivanje autocalling
automatsko pozivanje autopolling
automatsko ubacivanj auto-fill
autoritativan authoritative
besperspektivan unpromising
bez rivala unrivalled
bivalentan bivalent
brbljivac babbler
brbljivac bladder
brbljivac buffer
brbljivac rattle
brbljivac retailer
brbljivac sieve
brbljivac telltale
brinelovsko ispitiva ball test
centar odlučivanja decision-making centre
čeono zavarivanje butt welding
crijevo za polivanje hose
daljinsko otkrivanje early warning
daljinsko uključivan teleswitching
darivanje presentation
definitivan definite
definitivan definitive
deklarativan assertive
dekorativan decorative
dekorativan ornamental
demonstrativan demonstrative
derivacija po vremen time derivative
derivat derivative
destruktivan destructive
distinktivan distinctive
divalj desert
divalj fierce
divalj frantic
divalj furious
divalj wild
divan admirable
divan adorable
divan beautiful
divan delicious
divan fine
divan grand
divan marvel
divan settee
divan sofa
divan wonderful
dlivak mould
dobacivati bandy
dobivati getting
dodeljivanje allotment
dodeljivanje assignment
dodirivati abut
dodirivati se rub
dodjeljivač allotter
dodjeljivanje allocation
dodjeljivanje allotment
dodjeljivanje apportionment
dodjeljivanje assignment
dodjeljivanje association
dokazivanje argument
dokazivanje argumentation
dokazivanje assert
dokazivanje proof
dokazivanje verification
dokazivati argue
dokazivati assert
dokazivati demonstrate
dokazivati manifest
dokazivati verify
dopisivanje correspodence
dopisivati se correspond
dosadjivanje annoyance
dosađivanje annoyance
dosadjivanje solicitation
dosađivanje solicitation
dosadjivati annoy
dosađivati annoy
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: iva
- prevod za riječ: iva


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| iza | sva | ive | ivy | iva | ova | dva |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba