Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
capital glavni
capital glavni grad
capital glavnica
capital kapital
capital kapitalan
capital kapitalni
capital kapitel
capital osnovni
capital osnovni kapital
capital početno slovo
capital smrtan
capital sredstvo
capital apprecation procjena kapitala
capital assets poslovni fond
capital budget finansijski plan
capital budget osnovni budžet
capital punishment smrtna kazna
capital stock osnovni kapital
capitalism kapitalizam
capitalist kapitalist(a)
capitalization kapitalizacija
capitalize kapitalizirati
capitalize uglavičiti
capitation oporezivanje
decapitate otsjeći glavu
epitaph epitaf
exchange of debt for capital razmjena duga za kap
field hospital poljska bolnica
general hospital opšta bolnica
hospitable gostoljubiv
hospital bolnica
hospital staff osoblje bolnice
hospitalitiy gostoljublje
hospitality gostoljubivost
inhospitable negostoljubiv
maternity hospital porodilište
ownership capital vlastiti kapital
palpitate drhtati
palpitate kucati
palpitate lupati
palpitate pulsirati
palpitate treperiti
palpitate udarati
palpitation kucanje
palpitation lupanje srca
palpitation treperenje
palpitation udaranje
per capita income dohodak po stanovnik
precipitation oborine
precipitation pad
precipitation padavine
precipitation taloženje
precipitation žurba
propitate umilostiviti
propitate umiriti
share capital dionička glavnica
stock korporation capital akcionarsko društvo
undercapitalization potkapitalizacija
weighted cost of capital ponderisani trošak k
working capital obrtni kapital

Naš jezik Engleski jezik
pita pie
epitaf epitaph
ispitan tested
ispitati examine
ispitati inquire
ispitati inspect
ispitati overhaul
ispitati peruse
ispitati search
ispitati sense
ispitati sift
ispitati try
kapital capital
kapital fund
kapitalan capital
kapitalan major
kapitalist(a) capitalist
kapitalizacija capitalization
kapitalizam capitalism
kapitalizirati capitalize
kapitalni capital
koji ne pita unquestioning
napitak beverage
napitak drink
napitak pot
napitak potion
neispitan blank
neispitan novel
neispitan pathless
neispitan unexplored
neispitan untested
nepitan unasked
nevaspitan ill bred
nevaspitan ill mannered
nevaspitan ill-bred
nevaspitan ill-mannered
nevaspitan rude
nevaspitan spolit
nevaspitan unmannerly
obrtni kapital working capital
osnovni kapital capital stock
osnovni kapital capital
osvježavajući napita booze
pita od voća tart
pitak drinkable
pitak potable
pitalica riddle
pitanje demand
pitanje point
pitanje query
pitanje question
pitati ask
pitati demand
pitati interrogate
pitati query
pitati question
pitati se wonder
pitati za savet consult
pitati za savjet consult
ponovo ispitati review
potkapitalizacija undercapitalization
preispitati revise
procjena kapitala capital apprecation
sporno pitanje issue
teško pitanje poser
vaspitanje breeding
vaspitanje upbringing
vaspitanost accomplishment
vaspitati educate
vaspitavati nurture
vlastiti kapital ownership capital
zamršeno pitanje problem
znak pitanja question mark
znak pitanja question-mark


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| kita | piti | pitak | pipa | peta | pista | pit | pith | pity | pica | pila |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba