Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
para novac
para para
para pare
para, n valuta
altin para zlatni novac
altin para, n. zlatnik
aparat, n aparat
az para, n crkavica
biriktirilen para, n ušteda
biriktirilen para ušteđevina
bozuk para kusur
çok parasi olan, n budža
ecnebi para, n deviza
gönderilen mal ya da para hakkinda raporu, n aviza
hazir para, n gotovina
imparator, n car
imparator, n monarh
imparator vladar
imparator vlastodržac
imparatoriçe, n carica
imparatorluk, n carstvo
imparatorluk imperija
kâğit para, n novčanica
kalp para basmak, v krivotvoriti
kira parasi, n najamnina
kira parasi zakupnina
köprü parasi, n mostarina
mevcut para, n gotovina
nakit para, n gotovina
para biriktiren, n štediša
para biriktirmek, v uštedeti
para canalisi koristoljubiv
para çantasi, n novčanik
para cezasi, n globa
para göz lakom
para kesesi, n novčanik
para l.i.ü.u novčani
para l.i.ü.u, a valutni
para muaveneti, n subvencija
para vermek otplatiti
para vermek plaćati
para vermek, v platiti
para vermek uplaćivati
para vermek uplatiti
para yardimi, n subvencija
para yardimi etmek, v subvencionirati
paraf, n paraf
parafe, n parafiranje
parafe etmek, v parafirati
paragraf, n paragraf
paralel paralelan
paralel, a uporedan
paralel usporeno
parali, a bogat
paramilitrler, a paravojni
paramparça, n paramparče
paramparça etmek razmrskati
paramparça etmek, v smrskati
paranin kiyametinin düşürülmesi, n devalvacija
parantez, n zagrada
parasina oynamak kockati se
parasiz badava
parasiz, a besplatan
parasiz besplatno
parasiz, adv džabe
parasizlik besparica
parasizlik bijeda
parasizlik, n siromašan
parasizlik siromaštvo
paraşüt, n padobran
paraşüt l.i.ü.u, a padobranski
paraşütçü, n padobranac
paratoner, n gromobran
paravana, n paravan
parazit, n parazit
perde paravana bölme zaslon
preparat, n preparat
satin alma parasi, n otkupnina
transparan, n transparent
yemek parasi, n hranarina
yol parasi, n dnevnica
zampara ženskar
zampara, n ženskaroš
zimmete para giçirme, n defraudacija
zimmetine para giçirmek, v defraudirati

Naš jezik Turski jezik
para akçe, n.
para buğu, n
para buhar, n
para duman, n
para nakit, n
para para
aparat aparat, n
džeparac cep harçliği, n
isparavanje buharlaşma, n
isparavanje tabahhur, n
isparavati buharlaşmak, v
isparavati tabahhur etmek, v
kapara kaparo, n
kapara pey, n
komparacija karşilaştirma
komparacija mukayese
komparativ mukayese sifati, n
neparan tek, a
parada geçit resmi, n
parada giçit töreni, n
parada resmi geçit, n
paradajz domates, n
paradirati eştirak etmek, v
paradirati geçit resmi katilmak, v
paradoks aykiri düşünce, n
paradoksalan aykiri düşünce i.l.ü.u, a
paraf kisa imza, n
paraf madde, n
paraf paraf, n
parafiranje parafe, n
parafirati parafe etmek, v
paragraf çengel
paragraf madde
paragraf paragraf, n
paralela muvazi hat, n
paralela parelel çizgi, n
paralelan koşut, a
paralelan mütevazi
paralelan muvazi
paralelan paralel
paraliza felç, n
paraliza inme, n
paralizovati inmek
paramparče paramparça, n
paran çifte, a
parastos anma günü, n.
parati dikişini sökmek, v
paravan paravana, n
paravojni paramilitrler, a
parazit asalak, n
parazit parazit, n
parazit trfeyli, n
parazitski asalak i.l.ü.u, a
preparat müstahzar, n
preparat preparat, n
rasparati ipliklenmek, v
rasparati sökmek
separat ayri bisim, n
separatan ayn basim i,l,u,ü
sparan ağir hava, a.
sparan boğucu hava, a
suvoparan belagatli olmayan, a
zapara boğucu hava
zapara bunaltici sicak
zaparan kesici
zaparan soluk


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pare | ara | ara | bara | par | paran | hara | ara | pura | kara | paraf | nara | paa | paha | papa | para | park | pars | pa?a | paa | sara | yara |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba