Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
cent stoti deo dol.
cent stoti dio dolara
accent akcent
accent akcentirati
accent isticati
accent izgovarati
accent naglasiti
accent podvlačiti
accentuate akcentirati
accentuate istaći
accentuate naglasiti
accentuate podvući
accentuation frekventna korekcija
accentuation isticanje
accentuation naglašavanje
acquiescent pokoran
acquiescent popustljiv
adjacent granični
adjacent koji priliježe
adjacent nalegli
adjacent obližnji
adjacent susedan
adjacent susjedan
adolescent devojka
adolescent djevojka
adolescent mlad
adolescent mladenački
adolescent mladić
adscent nagib
adscent penjanje
adscent strmina
ascent dizanje
ascent nizbrdica
ascent penjanje
ascent strmina
ascent uspon
baricentric baricentarski
baricentric težišni
barycenter baricentar
barycenter težište
barycentre baricentar
barycentre težište
barycentric baricentarski
barycentric težišni
bicentenary 200-godišnjica
bicentenary dvestogodišnji
bicentenary dvjestogodišnji
bicentenary dvjestogodišnjica
centenary stogodišnji
centenary stogodišnjica
centenerian stogodišnjak
centenerian stogodišnji
center centar
center centrirati
center šiljak, vrh
center lathe strug sa šiljcima
centigrade sto stepeni
centimeter centimetar
centimeter santimetar
centipede stonoga
central centrala preduzeća
central centralan
central glavni
central osnovni
central središni
central središnji
central vodeći
central heating centralno grijanje
central station centrala
centralism centralizam
centralistic centralistički
centralization centralizacija
centralize centralizirati
centre centar
centre centrala
centre dom
centre središte
centre šiljak, vrh
centre forward centarfor
centre half centarhalf
centre of power centar moći
centre punch obilježač
centrifugal centrifugalan
centrifuge centrifuga
centripetal centripetalan
centrism centrizam
centuple stogodišnjica
century stoleće
century stoljeće
century vijek
concentrate skoncentrisati
concentration koncentracija
concentric koncentričan
convalescent koji se oporav.
convalescent koji se oporavlja
crescent polumesec
crescent polumjesec
decent ljubazan
decent prijatan
decent pristojan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: cent
- prevod za riječ: cent

Naš jezik Engleski jezik
akcent accent
akcentirati accent
akcentirati accentuate
automatsko centriran self-centering
baricentar barycenter
baricentar barycentre
baricentarski baricentric
baricentarski barycentric
centar center
centar centre
centar middle point
centar seat
centar moći centre of power
centar odlučivanja decision-making centre
centar pažnje limelight
centar veze signal centre
centar za obuku training center
centar za socijalni welfare centre
centar zahvata trap
centarfor centre forward
centarhalf centre half
centimetar centimeter
centrala central station
centrala centre
centrala head office
centrala headquarters
centrala power station
centrala električna electric power-station
centrala preduzeća central
centrala telefonska telephone exchange
centralan central
centralan middle
centralistički centralistic
centralizacija centralization
centralizam centralism
centralizirati centralize
centralna jedinica mainframe
centralno grijanje central heating
centrifuga centrifuge
centrifuga spin-dryer
centrifugalan centrifugal
centrifugalno reguli ball governor
centripetalan centripetal
centriran aligned
centriranje alignment
centrirati center
centrizam centrism
decentralizac. decentralize
decentralizacija decentralization
decentralizirati decentralize
distributivni centar distribution centre
docent assistant lecturer
egocentrik egocentric
ekscentar cam
ekscentar exscentric sheave
ekscentričan eccentric
ekscentrični točak cam
ekscentritet cam
električna centrala power house
električna centrala power station
fluorescentna svjeti fluorescent light tube
fluorescentni fluorescent
hidrocentrala hydroelectric power station
koncentracija concentration
koncentričan concentric
nuklearna centrala nuclear power station
opskrbni centar shopping centre
placenta placenta
pokretač ekscentrite cam follower
potcentralni satellite
procent per cent
procent per-cent
procent percentage
skoncentrisati concentrate
smučarski centar ski resort
stoprocentno spregnu unity-coupled
trgov. centar mart
trgovački centar mart
uređaj za centriranj wand
vijak za centriranje set-over screw


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bent | ent | cant | cena | dent | gent | lent | pent | cene | rent | scent | sent | tent | vent | went |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba