Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
biodinamics biodinamika
cardinal bitan
cardinal glavni
cardinal kardinal
cardinal osnovni
cardinal prost (broj)
cardinal svetlocrven
cardinal svijetlocrven
co ordinate istog stepena
co ordinate koordinata
co ordinate koordiniran
co ordinate priređen
co-ordinate istog stepena
co-ordinate koordinata
co-ordinate koordiniran
co-ordinate priredjen
co-ordinate priređen
coordinate koordinirati
coordination koordinacija
DDE (dinamic data exchange) dinamička izmjena po
deferred ordinary shares obične dionice s odl
dinar dinar
dinasour dinosaur
extra ordinary occerrence neuobičajen slučaj
extraordinarily izvanredno
extraordinary izvanredan
extraordinary neobičan
extraordinary nečuven
inordinate neumeren
inordinate neumjeren
inordinate preteran
inordinate pretjeran
inordinate razuzdan
insubordinate buntovnički
insubordinate neposlušan
longitudinal motion uzdužno kretanje
ordinal redni
ordinal redni broj
ordinance naredba
ordinance postavljanje
ordinance uredba
ordinance verski obred
ordinance vjerski obred
ordinary neznatan
ordinary običan
ordinary ordinaran
ordinary prosečan
ordinary prosječan
ordinary prost
ordinary redovan
ordinary svakidašnji
ordinary uobičajen
ordinary shares obične, redovne dion
preffered ordinary share povlaštena obična di
scandinavian skandinavac
scandinavian skandinavski
subordinate podložan
subordinate podređen
subordinate potčiniti
subordinate potčinjen
x-coordinate apscisa
y-coordinate koordinata y

Naš jezik Engleski jezik
dina dune
aerodinamičan aerodynamic
aerodinamičan streamlined
aerodinamički aerodynamical
aerodinamički profil airfoil
aerodinamika aerodynamics
biodinamika biodinamics
budžetska godina financial year
budžetska godina fiscal year
deset godina decade
dinamičan dynamic
dinamičan dynamism
dinamička izmjena po DDE (dinamic data exchange)
dinamička izmjena po dynamic data exchange(dde)
dinamička letjelica aerodyne
dinamička radna kara working curve
dinamički otpor back drive
dinamičko čitanje flight sensing
dinamičko registrova flight sensing
dinamika dynamics
dinamit dynamite
dinamo dynamo
dinar dinar
dinastija dynasti
dinastija dynasty
godina year
godina osnivanja year of foundation
godina vina vintage
govedina beef
hiljadugodina millennium
hridina cliff
hridina palisade
hridina rock
jedina singular
jedinac only child
jednom u sto godina secular
kardinal cardinal
kardinalan basic
kičmena moždina pith
kičmena moždina spinal column
koordinacija coordination
koordinantna mreža k map grid
koordinata co ordinate
koordinata co-ordinate
koordinata y y-coordinate
koštana moždina bone marrow
ledina heath
ledina turf
leđna moždina spinal cord
moždina marrow
Nova godina New Year's Day
omladina young people
ordinacija dostor's surgery
ordinaran ordinary
ordinata y-axis
ova godina this year
padina bias
padina side
padina slope
pedesetih godina fifties
pojedinac individual
pojedinačan individual
pojedinačan item
pojedinačan several
pojedinačan single
pojedinačan solitary
pojedinačna obrada single tasking
pojedinačna slika single force
pojedinačne tabele single tables
pojedinačni ciklus single cycle
pojedinačno apiece
pojedinačno individually
pojedinačno specify
poreska godina tax year
porezna godina tax year
pozadina back
pozadina background
pozadina rear
prestupna godina leap year
prestupna godina leap-year
prošla godina last year
sardina sardine
sedina snow
skandinav. pesn scald
skandinavac scandinavian
skandinavska pjesma scald
skandinavski scandinavian
školska godina session
sredina average
sredina environment
sredina mean
sredina media
sredina median
sredina middle
sredina midst
sredina milleu
sredina leta midsummer
sredina ljeta midsummer
sredina zim midwinter
sredina zime midwinter
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: dina
- prevod za riječ: dina


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ina | din | dinar | dine | dint | dika | dinja | mina | bina | dizna |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba