Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
inter među
inter sahraniti
armed intervention oružana intervencija
bar printer letvični štampač
barrel printer štampač sa valjkom
changing printers settings promij. postavljenje
disinterested nesebičan
disinterested nezainteresovan
disinterested ravnodušan
dot-matrix printer matrični pisač
dot-matrix printer matrični štampač
eithout interest beskamatan
have intercourse with općiti
hinterland pogranična zona
hinterland priobalni pojas
house-painter moler
ink jet printer pisač s mlazom tinte
inter- medju
interaction medjus. uticaj
interaction međusobni uticaj
interactive interaktivan
interblend izmiješati
interbreed ukrštati (ziv.)
intercede intervenisati
intercede posredovati
intercede zauzeti se
intercept prekinuti
intercept prepriječiti
intercession posredovanje
intercession zauzimanje za
interchagne izmenjati se
interchagne izmijenjati se
interchange premeštanje
interchange premještanje
interchange razmjena
interchange zamijeniti
intercity medjugradski
intercity međugradski
intercontinental interkontinentalni
intercourse izemne
intercourse izmjene
intercourse održavanje veze
intercourse općenje
intercourse trgovanje
intercourse uzajamno
interdependence uzajamna zavis.
interdependence uzajamna zavisnost
interdict zabrana
interdict zabraniti
interest interes
interest interesirati, intere
interest interesovanje
interest kamat
interest kamata, kamate
interest kamatni
interest korist
interest pažnja
interest zainteresovati
interest earned kamatni dobitak
interest rate kamatna stopa
interest-free beskamatni
interesting interesantan
interesting zanimljiv
interface interfejs
interface međusklop
interface povezivanje
interfere miješati se
interfere pačati se
interfere posredovati
interfere umešati se
interfere umiješati s
interfuse izmiješati se
intergrowth klijanje
interim medjuvreme
interim međuvrijeme
interim prethodan
interim privremen
interior enterijer
interior unutrašnji
interior unutrašnjost
interjacent spojni
interjacent središnji
interject ubaciti
interjection uzvik
interlace isprepletati se
interlock povezati se
interlock spojiti se
interloper nametljivac
interloper neovlašteno trgovati
interlude interludijum
interlude medjuigra
interlude međuigra
interlude pauza
intermediary posredni
intermediary posrednik
intermediate srednji
interment sahrana
intermezzo međuigra
interminable beskonačan
interminable dosadno dug
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: inter
- prevod za riječ: inter

Naš jezik Engleski jezik
interaktivan interactive
interes behalf
interes interest
interes profit
interesantan interesting
interesirati, intere interest
interesovanje interest
interfejs interface
interkontinentalni intercontinental
interludijum interlude
internacija internment
internat boarding school
interni internal
internirac internee
interniranje internment
internirati intern
internirti intern
interpelacija interpellation
interpelacija motion
interpretacija interpretation
interpreter interpreter
interpretirati interpret
interpukcija punctuation
interurban long-distance call
interval breach
interval interval
intervencija intervention
intervenisati intercede
intervju interview
intervjuisati interview
intervjuist interviewer
kratak interval span
logor za internirce internment camp
nezainteresiran uninterested
nezainteresiranost lack of interest
nezainteresovan disinterested
nezainteresovan unconcerned
oružana intervencija armed intervention
past interweave interwove
pp. interweave interwoven
printer printer
sinterovan sintered
sinterovanje sinterin
sinterovati sinter
škola-internat boarding school
škola-internat boarding-school
staviti inter. punctuate
teleprinter teleprinter
teleprinter teletype
teleprinter teletypewriter
teleprinter telewriter
teleprinter type printer
utkati (past interwe interwove
utkati (pp. interwea interwoven
zainteresovati interest


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| after | alter | anger | antler | aster | banter | binder | bitter | canter | cater | center | cinder | deter | dinner | enter | fihter | filter | finder | finger | fitter | ginger | hinder | hunter | incur | index | inert | infer | injur | inlet | inner | insert | inset | instep | intend | intent | inter- | interim | intern | into | invert | item | ites | later | liner | linger | lintel | liter | litter | meter | miner | minster | mister | neer | otter | outer | painter | pater | pointer | printer | rioter | sifter | singer | sinner | sinter | sister | sneer | tinker | titter | under | utter | voter | water | winder | winner | winter |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba