Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
tick kontrolni znak
tick krpelj
tick kucanje
tick kucati
tick kukica
tick kvačica
tick otkucavati
tick pregalj
tick trenutak
tick veresija
antiparastick protivparazitni
fiddlestick gudalo
joystick komandna ručica
joystick pilotska palica
lipstick karmin
lipstick ruž za usne
return ticket povratna karta
return-ticket povratna karta
stick batina
stick bosti
stick drška
stick držak
stick gurnuti
stick lijepiti
stick oklevati
stick oklijevati
stick palica
stick prianjati
stick prijanjati
stick priljubiti se
stick probosti
stick proburaziti
stick prut
stick staviti
stick zabiti
stick zabosti
stick štap
stick žezlo
stick at istrajati
stick on nalijepiti
sticker naljepnica
stickiness ljepljivost
stickler bodlja
stickler lepak
stickler lijepak
stickler neko
stickler oglas
stickler plakaat
stickler plakat
stickler pristalica
stickler trn
sticky lepljiv
sticky ljepljiv
sticky nepokolebljiv
sticky neprijatan
sticky uporan
sticky zagušljiv
ticker prekidač
ticker zujalica
ticket bon
ticket karta
ticket karton
ticket ulaznica
ticket collector biletar
ticket office blagajna
ticketin ispis karte
ticketin ispis kartona
ticking kucanje
tickle golicati
tickle poškakljati
tickling povratna sprega
yardstick aršin
yardstick jard-mjerilo

Naš jezik Engleski jezik
ablativ - gramatički ablative
adijabatički adiabatic
aeronautički aeronautical
aksiomatički axiomatic
akustički audible
akustički signal audible alarm
akustički snop acoustic beam
analitički analytic(al)
analitički analytical
antički ancient
antički antique
antifašistički anti fascist
apsolutistički autocratic
aritmetička jedinica arithmetic unit
aritmetička srednja arithmetic mean
aritmetički arithmetic
aritmetički arithmetical
aritmetički podatak arithmetic item
aritmetičko polje arithmetic item
artistički artistic
aseptičko sred. aseptic
aseptičko sredstvo aseptic
astatičko ponašanje astatism
astrobalistički astroballistic
balistički ballistic
baltičko more baltic sea
blok (politički) block
centralistički centralistic
dijagnostički diagnostic
društveno-politički sociopolitical
ekspanzionistički expansionist
ekstremistički extremist
ekstremistički ultra
epileptički epileptic
etički ethic
etički ethical
etički, etičan ethical
fašistički fascist
fašistički nazi
frakcija (politička) faction
gimnastička sprava apparatus
grafoanalitički semigraphical
gramatički grammatical
gramtički član article
hermetički hermetic
hermetički pressurized
hermetički proof
hermetički vacuumtigh
hermetički zatvarač sealing off
hidrostatička duvalj water-bellows
idealistički idealistic
ilegalnost (političk undergraund
imperijalistički imperialistic
jeretički miscreant
komunistički communist
kozmetički cosmetic
lingvistički linguistic
ljevica (politički) the left
lobi (politički) lobby
marksistički marxian
matematička biologij biomathematics
nacistički nazi
nadrealistički surreal
nekritički uncritical
optička varka mirage
optička varka optical illusion
optički optic
optički optical
optički visual
optičko staklo lens
optimistički optimistic
paramilitaristički paramilitary
pesimistički pessimistic
poetički poetic
politička linija policy
politička ubjeđenja politics
politički political
politički lider statesman
potpuno optički all-optical
praktički practically
proš. od stick stuck
semantički semantic
semiotički semantic
smektički smectic
socijalistički social
socijalistički socialist
socijalistički socijalistic
solistička partija solo
solistički solo
šovinistički shauvinistic
statistički statistical
statistički podaci statistics
taktički tactical
telestatički telestatic
turistička agencija travel agency
turističko rekreacio touristic-recreation center
ultraeliptički ultraelliptical


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dick | kick | lick | nick | pick | rick | sick | stick | tack | thick | trick | tuck | wick |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba