Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
academy of dramatic arts akademija scenskih u
acclamation klicanje
acclamation pljeskanje
acclimatise navići se
acclimatise prilagoditi se
acclimatize prilagoditi se
achromatic ahromatičan
achromatic bezbojan
achromatisation ahromatizacija
achromatism ahromatizam
achromatism bezbojnost
achromatize ahromatisati
achromatize obezbojiti
affirmation afirmacija
affirmation potvrda
affirmation potvrdjivanje
affirmation potvrđivanje
affirmation tvrdjenje
affirmation tvrđenje
affirmative potvrdan
affirmative pozitivan
amalgamation amalgamacija
amalgamation spajanje
amalgamation stapanje
amalgamationama lga
amalgamationama liga
animation svježina
animation veselost
animation živahnost
approximation aproksimacija
approximation približavanje
approximation približna vrijednost
approximative približavan
aromatic aromatičan
aromatic mirisav
astigmatic astigmatičan
automatic automat
automatic automatski
automatic pištolj
automatic lathe automatni strug
automatic rifle mašinka
automatic word selection automatski odabir ri
automatical automatski
automatically automatski
automaticity automatičnost
automatics automatika
automatics teorija automata
automation automatizacija
automation ekspres restor.
automation ekspres restoran
automatism automatizam
automatism mehanika u automatu
automatization automatizacija
automatize automatizovati
axiomatic aksiomatički
axiomatic neoboriv
axiomatic očigledan
axiomatical aksiomatski
axiomatics aksiomatika
biomathematics biomatematika
biomathematics matematička biologij
cinfirmation potvrda
climatic klimatski
confirmation krizma
credit information informacija o kredit
cremation kremacija
Dalmatia Dalmacija
defamation kleveta
defamation poruga
defamation sramota
deformation deformacija
deformation deformacija, promjen
diplomatic diplomatski
diplomatic immunity diplomatski imunitet
diplomatic pouch diplomatska pošta
discrinimation diskriminacija
dogmatic dogmatičan
dramatic dramatičan
dramatic dramski
dramatise dramatizirati
exclamation usklik
exclamation uzvik
formation formacija
formation formatiranje
formation oblikovanje
formation postrojenje
formation stvaranje
freedom of information pravo pristupa držav
grammatical gramatički
inflammation zapaljenje
information informacija
information obavijest
information obavještajni
information obavještenje
information obavjrštanje
information podatak
information leak curenje informacija
informative informativan
intimation nagovještaj
kinematics filmska umetn.
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mati
- prevod za riječ: mati

Naš jezik Engleski jezik
mati mother
mati parent
ablativ - gramatički ablative
ahromatičan achromatic
ahromatisati achromatize
ahromatizacija achromatisation
ahromatizam achromatism
aksiomatički axiomatic
aksiomatika axiomatics
aromatičan aromatic
astigmatičan astigmatic
automati automata
automatičnost automaticity
automatika automatics
automatizacija automation
automatizacija automatization
automatizam automatism
automatizovan automated
automatizovati automate
automatizovati automatize
automatsko formatir. AutoFormat
automatsko formatira autoformat
biomatematika biomathematics
bit-informatika bit
diplomatija diplomacy
dogmatičan dogmatic
dogmatičan opinionated
dramatičan dramatic
dramatizirati dramatise
dremati doze
dremati slumber
drijemati doze
drijemati slumber
drmati shake
flegmatičan phlegmatic
formatiranje formation
formatirati format
gramatički grammatical
gramatika grammar
hramati halt
hramati limp
imati get
imati have
imati own
imati possess
imati (proš. od have had
imati čvrstu finansi have a sound financial backgr.
imati mesta za seat
imati mesta za sjede seat
imati na umu bear in mind
imati na umu mind
imati običaj wont
imati obilježje partake
imati obzira respect
imati osobinu reside
imati posla deal
imati potrebu be in the market for
imati potrebu require
imati poverenja trust
imati povjerenje trust
imati sreće fluke
imati sreće prosper
imati sredstava afford
imati ukus savour
imati ukus smack
imati veze relate
imati vezu pertain
informativan informative
izlemati sock
izlemati trounce
kimati nod
klimati nod
klimati shake
klimatizacija air-conditioning
klimatiziran, klimat air-conditioned
kraljica matica queen
krzmati hesitate
larmati make noise
lemati wallop
matematičar mathematician
matematička biologij biomathematics
matematika mathematics
matica register
matica (metalna) nut
matica (pčela) queen bee
matica zavrtnja screw nut
matičar registrar
matični master
matični ključ spanner
matični ure registry
matični ured registry
matine, matineja matinee
nadimati bloat
nadimati se balloon
nadimati se swell
ne uzimati u obzir ignore
neformatiran unformatted
nemati be without
nemati (skr. od have havent
nemati povere. mistrust
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mati
- prevod za riječ: mati


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dati | imati | mali | mat | mate |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba