Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mate drug
mate oženiti
mate parnjak
mate pomoćnik
mate samac
mate samica
mate spariti
mate suprug
mate združiti
amalgamate mešati sa živom
amalgamate miješanje sa živom
amalgamate spajati
amalgamate spojiti se
amalgamate udružen
amalgamate udružiti se
amalgamate ujediniti se
amalgamate ujedinjen
amateur amater
amateur diletant
amateur ljubitelj
amateur ljubiteljski
amateur band amaterski opseg
amateurish diletantski
amateurish ljubiteljski
animate nadahnut
animate nadahnuti
animate obodriti
animate oduševiti
animate ohrabriti
animate oživiti
animate pokrenuti
animate vedar
animate živ
animate živahan
animated živahan
approximate blizak
approximate dostizati
approximate približan
approximate približiti
approximate primaći
approximate sličan
approximated aproksimiran
approximated približan
approximated približno dat
approximately otprilike
approximately približno
automate automatizovati
automated automatizovan
automated automatski
building material stock stovarište građevins
building materials građevinski materija
checkmate šah mat
checkmate šah-mat
climate klima
climate podneblje
consummate besprijekoran
consummate potpun
consummate savršen
cremate sagoreti
cremate sagoriti
cremate spaliti
decimate desetkovati
estimate ceniti
estimate cijeniti
estimate poštivati
estimate predračun
estimate proceniti
estimate procijeniti
illegitimate nelegitimni
illegitimate nezakonit
illegitimate vanbračni
immaterial bestjelesan
immaterial nematerijalno
immaterial netelesno
immaterial netjelesno
immaterial nevažno
inanimate beživotan
inanimate mrtav
inmate ukućanin
intimate intiman
intimate nagovestiti
intimate nagovijestiti
intimate poverljiv
intimate povjerljiv
intimate prisan
legitimate legitiman
legitimate zakonit
material gradivo
material gradja
material građa
material materija
material materijal
material materijalan
material sirovina
material tkanina
material testing ispitivanje materija
materialism materijalizam
materialist materijalist(a)
materialistic materijalist(a)
materialistic materijalist.
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mate
- prevod za riječ: mate

Naš jezik Engleski jezik
adsorbentni materija adsorbent
amater amateur
amater dilettante
amater smatterer
amaterski opseg amateur band
antimaterija antimatter
biomatematika biomathematics
dokazni materijal evidence
gradjev.mater. refractory
građevinski materija building materials
građevinski materija refractory
hranlj.materija nutriment
hranljiva mate. nutritive
hranljiva materija nutriment
hranljiva materija nutritive
ispitivanje materija material testing
izolacioni materijal aquaseal
jebi svoju mater motherfucker
kamata, kamate interest
lepljiva mater. mucilage
ljepljiva materija mucilage
matematičar mathematician
matematička biologij biomathematics
matematika mathematics
materica uterus
materica womb
materija material
materija matter
materija substance
materija tissue
materijal material
materijal stuff
materijal za cijevi tubing
materijalan material
materijalist(a) materialist
materijalist(a) materialistic
materijalist. materialistic
materijalizam materialism
materinski maternal
materinski mother
materinski motherly
materinski parental
materinstvo maternity
materinstvo motherhood
materinstvo parenthood
maternica womb
maternji maternal
maternji jezik mother tonque
maternji jezik mothertonque
maternji jezik native language
nematerijalno immaterial
otpadni materijal spoil
otpornost materijala strength of material
pička materina mother's scatch
upijajući materija absorbent
vezivni materijal bond
vrsta materija. polka-dot
vrsta materijala polka dot
zaostala materija tail
zelenaške kamate usury


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bate | date | fate | gate | hate | ma?e | late | mace | made | make | male | mane | mare | mase | mat | maze | mite | mote | mati | mute | pate | rate | sate |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba