Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mat asura
mat brisač
mat hasura
mat mat (boja)
mat otirač
mat podmetač
mat prostirka
mat rogozina
academy of dramatic arts akademija scenskih u
acclamation klicanje
acclamation pljeskanje
acclimatise navići se
acclimatise prilagoditi se
acclimatize prilagoditi se
achromat sočivo-ahromatsko
achromatic ahromatičan
achromatic bezbojan
achromatisation ahromatizacija
achromatism ahromatizam
achromatism bezbojnost
achromatize ahromatisati
achromatize obezbojiti
address format format adrese
affirmation afirmacija
affirmation potvrda
affirmation potvrdjivanje
affirmation potvrđivanje
affirmation tvrdjenje
affirmation tvrđenje
affirmative potvrdan
affirmative pozitivan
aftermath drugi otkos
aftermath ostava
aftermath posledice
aftermath posljedice
aftermath rezultat
amalgamate mešati sa živom
amalgamate miješanje sa živom
amalgamate spajati
amalgamate spojiti se
amalgamate udružen
amalgamate udružiti se
amalgamate ujediniti se
amalgamate ujedinjen
amalgamation amalgamacija
amalgamation spajanje
amalgamation stapanje
amalgamationama lga
amalgamationama liga
amateur amater
amateur diletant
amateur ljubitelj
amateur ljubiteljski
amateur band amaterski opseg
amateurish diletantski
amateurish ljubiteljski
amatory ljubavni
amatory ljubavnički
anastigmat anastigmatsko sočivo
animate nadahnut
animate nadahnuti
animate obodriti
animate oduševiti
animate ohrabriti
animate oživiti
animate pokrenuti
animate vedar
animate živ
animate živahan
animated živahan
animation svježina
animation veselost
animation živahnost
antimatter antimaterija
approximate blizak
approximate dostizati
approximate približan
approximate približiti
approximate primaći
approximate sličan
approximated aproksimiran
approximated približan
approximated približno dat
approximately otprilike
approximately približno
approximation aproksimacija
approximation približavanje
approximation približna vrijednost
approximative približavan
armature armatura
armature jaram
armature kotva
armature obloga
armature oklop
armature oklop životinja
armature okov
armature ratna oprema
armature zaštitna prevlaka
aromatic aromatičan
aromatic mirisav
astigmatic astigmatičan
auto format automatsko oblikovan
autocollimator autokolimator
AutoFormat automatsko formatir.
autoformat automatsko formatira
autoformat automatsko oblikovan
automat automat
automata automati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mat
- prevod za riječ: mat

Naš jezik Engleski jezik
ablativ - gramatički ablative
adsorbentni materija adsorbent
ahromatičan achromatic
ahromatisati achromatize
ahromatizacija achromatisation
ahromatizam achromatism
aksiomatički axiomatic
aksiomatika axiomatics
aksiomatski axiomatical
amater amateur
amater dilettante
amater smatterer
amaterski opseg amateur band
anastigmatsko sočivo anastigmat
antimaterija antimatter
armatura armature
armatura arming
aromatičan aromatic
astigmatičan astigmatic
autokolimator autocollimator
automat automat
automat automatic
automat automaton
automat slot machine
automat slot-machine
automat submachine gun
automat vending machine
automat za potpisiva sign automaton
automat za prod vending machine
automati automata
automatičnost automaticity
automatika automatics
automatizacija automation
automatizacija automatization
automatizam automatism
automatizovan automated
automatizovati automate
automatizovati automatize
automatni strug automatic lathe
automatska popravka self-repair
automatska provjera built-in check
automatska provjera self-check
automatska provjera self-checking
automatska puška repeater
automatska regulacij self-adjustment
automatska zaštita self-shielding
automatski automated
automatski automatic
automatski automatical
automatski automatically
automatski oral
automatski self-acting
automatski self-adjusting
automatski self-operated
automatski self-running
automatski unattended
automatski unwatched
automatski alarmni u autoalarm
automatski balans autobalance
automatski ispravlja self-learning
automatski kodirati autocode
automatski monitor automonitor
automatski odabir ri automatic word selection
automatski pilot autopilot
automatski poziv self-call
automatski pozivni u auto poll
automatski prekidač cut out
automatski prikaziva automonitor
automatski signal robot
automatski starter self-starter
automatski upravljan unmanned
automatski-manuelni auto-man
automatski-prefiks self-
automatsko centriran self-centering
automatsko dopunjava auto complete
automatsko dopunjava autocomplete
automatsko formatir. AutoFormat
automatsko formatira autoformat
automatsko ispitivan self-check
automatsko ispravlja auto correct
automatsko ispravlja autocorrect
automatsko ispunjava auto fill
automatsko ispunjava autofill
automatsko izdvajanj auto filter
automatsko izdvajanj autofilter
automatsko navođenje self-homing
automatsko oblikovan auto format
automatsko oblikovan autoformat
automatsko održavanj self-repairing
automatsko podeš.šir AutoFit
automatsko podešavan autofit
automatsko podmaziva self-oiling
automatsko pokretanj self-starting
automatsko ponavljan autotext
automatsko postrojen auto plant
automatsko povezivan autolink
automatsko pozivanje autocalling
automatsko pozivanje autopolling
automatsko praćenje autofollowing
automatsko praćenje autotrack
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mat
- prevod za riječ: mat


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ma | at | bat | cat | sat | gat | eat | fat | mast | kat | hat | mac | mad | mag | mal | malt | man | map | mar | mart | mate | may | meat | met | moat | mah | mati | mit | oat | pat | mak | rat | nat | at | ma? | vat |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba