Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
war rat
war ratovati
war vojevati
afterward docnije
afterward posle
afterward poslije
afterwards kasnije
afterwards nakon toga
afterwards posle
afterwards poslije
afterwards potom
afterwards u buduće
afterwards ubuduće
arbitral award arbitražna odluka
athwart nasuprot
athwart popreko
athwart poprijeko
athwart preko
athwart prijeko
athwart protiv
athwart subočice
athwart ukoso
athwart uprkos
award dodeliti
award dodijeliti
award dosuditi
award kazna
award nagrada
award nagraditi
award odluka (žirija)
aware koji zna
aware na oprezi
aware svestran
awareness svjesnost
awareness značaj
awkward mučan
awkward neokretan
awkward neugodan
awkward nezgrapan
awkward trapav
awkwardly neprijatno
awkwardness nespretnost
awkwardness neuglednost
backward natrag
backward nazad
backward nazadan
backward obrnut
backward obrnuto
backward povratni
backward spor
backward stražnji
backward suprotan
backward trom
backward unazad
backward unazadan
backward zakasneo
backward zakasnio
backward zaostao
backward zastareo
backward zastario
backwardness zaglupljenost
backwardness zaostalost
backwards natrag
backwards natraške
backwards unatrag
backwards unazad
beware biti na oprezu
beware izbjegavati
beware paziti se
beware čuvati
bulge inward ulubiti
bulge outward izbočiti
bulwark bastion
bulwark bedem
bulwark grudobran
bulwark nasip
bulwark zaklon
centre forward centarfor
civil war građanski rat
coward kukavica
cowardly malodušan
declare war objaviti rat
downward nadole
downward naniže
downward(s) nadole
downward(s) naniže
downward(s) niz
dwarf kepec
dwarf patuljak
early warning daljinsko otkrivanje
earthenware zemljano posudj
earthenware zemljano posuđe
eartward dole
eartward prema zemlji
eastward ka istoku
forewarn opomenuti
forewarn upozoriti
forward isturen
forward napred
forward naprijed
forward otpremiti
forward poslati unapred
forward poslati unaprijed
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: war
- prevod za riječ: war


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bar | car | ?ar | ar | par | dar | ear | far | jar | mar | oar | zar | nar | gar | tar | wad | wag | wan | ward | ware | warm | warn | warp | wart | wary | was | wax | way | wear | var |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba