Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
anarchi anarhija
anarchi nered
anarchic(al) anarhičan
anarchic(al) bez reda
anarchist anarhist
anarchistic anarhički
anarchy anarhija
anarchy bezvlašće
bicentenary 200-godišnjica
bicentenary dvestogodišnji
bicentenary dvjestogodišnji
bicentenary dvjestogodišnjica
binary binarni
binary dvojni
binary koji ima dva dijela
binary koji ima par
binary coded binarno kodiran
binary digit binarna cifra
binary item binarna riječ
binary-coded binarno kodiran
binary-decimal binarno-decimal
biplanar biplanarni
biquinary dvopetinski
canard lažna vijest
canary kanarinac
canary kanarinka
centenary stogodišnji
centenary stogodišnjica
coronary koronarni
culinary kulinarni
decennary desetogodišnji
deferred ordinary shares obične dionice s odl
denary desetina
dictionary leksikon
dictionary rečnik
dictionary riječnik
dinar dinar
ensnare uhvat. u zamku
ensnare uhvatiti u zamku
ensnare zavoditi
extra ordinary occerrence neuobičajen slučaj
extraordinarily izvanredno
extraordinary izvanredan
extraordinary neobičan
extraordinary nečuven
functionary funkcionar
functionary funkcioner
gnarled čvornovat
granary ambar
granary žitnica
imaginary imaginaran
imaginary izmišljen
inarticulate neartikularan
inarticulate nem
inarticulate nerazgovetan
inarticulate nerazgovjetan
inarticulate nijem
legionary legionar
lunar mesečev
lunar mjesečev
lunar mjesečnost
mercenary koristoljubljiv
mercenary najamnik
mercenary najamnički
mercenary plaćenik
mercenary ćiftinski
mercenary čiftinski
minaret minare, minaret
missionary misionar
missionary misionarski
monarch car
monarch monarh
monarch vladar
monarchist monarhista
monarchy monarhija
narcissus narcis
narcosis narkoza
narcotic koji uspavljuje
narcotic narkotik
narcotic narkotičan
narcotic opojno sredstvo
nark njuškalo
nark uhoda
narrate kazivati
narrate pripovedati
narrate pripovijedati
narrate pričati
narration povest
narration povest
narration povijest
narration pripovijedanje
narration priča
narration priča
narrative koji priča
narrative pripovedački
narrative pripovetka
narrative pripovijetka
narrative pripovjedački
narrative priča
narrative pričanje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nar
- prevod za riječ: nar

Naš jezik Engleski jezik
nar pomegranate
akcionar sharholder
akcionar stockholder
akcionarsko društvo joint-stock company
akcionarsko društvo stock korporation capital
analogni računar analog computer
anarhičan anarchic(al)
anarhički anarchistic
anarhija anarchi
anarhija anarchy
anarhist anarchist
arteški bunar artesian
binarna brojka bit
binarna cifra binary digit
binarna riječ binary item
binarni binary
binarni scale-of-two
binarni broj bit
binarno kodiran binary coded
binarno kodiran binary-coded
binarno-decimal binary-decimal
binarno-decimalni bidecimal
biplanarni biplanar
blage naravi good-tempered
bledožut narcis daffodil
brvnara log house
brvnara loghouse
budući naraštaj posterity
bunar draw well
bunar draw-well
bunar well
carinarnica custom-house
carinarnica customs house
carinarnica customs officer
carinarnica customs post
četinar conifer
četinar larch
cijevni bunar bored well
članarina fee
digitalni računar digital computer
digitalni računar tellertron
dinar dinar
dobre naravi good humoured
dobre naravi good-humoured
drvenarija woodwork
dugme za naredbu command buttons
elektronski računar computer
format naredbe format
funkcionar functionary
gomila naroda masses
građevinar architect
građevinar civil engineer
gradjevinarstvo architecture
građevinarstvo architecture
građevinarstvo building
građevinarstvo civil engineering
imaginaran imaginary
kanarinac canary
kanarinka canary
kolekcionar collector
kopač bunara well-digger
kopač bunara well-sinker
koronarni coronary
krznar furrier
krznar skinner
kulinarni culinary
kulinarstvo cookery
legionar legionary
lešinar vulture
let na međunarodnoj international flight
loš građevinar jerry builder
magacionar storekeeper
magacionar, magacion storekeeper
makro naredba macro
Međunarodna org. za International Refugee Organiz.
Međunarodna organiza International Labour Organiza.
medjunarodni international
međunarodni international
Međunarodni monetarn International Monetary Fund
Međunarodni sud prav International Court of Justice
međunarodno pravo international law
milicionar policeman
milijunar multimillionaire
minare, minaret minaret
misionar missionary
misionarski missionary
mjerilo za vrh narez point gauge,thread template
mlinar miller
monarh monarch
monarhija monarchy
monarhista monarchist
mornar marine
mornar mariner
mornar sailor
mornar seaman
mornar shipmate
mornari man
mornarica fleet
mornarica marine
mornarica navy
mornarički marine
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nar
- prevod za riječ: nar


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| na | nad | bar | car | ?ar | ar | par | dar | ear | far | na! | jar | mar | nag | nap | nark | nay | near | nor | oar | na | nas | zar | nat | gar | tar | war | var |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba