Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
a temperature variation promjena temperature
abjure odreći se
abjure odustati
adjure moliti
adjure preklinjati
admeasure izmjeriti
admeasure odmjeriti
admixture mješavina
admixture primesa
admixture primjesa
admixture smeša
admixture smješa
adventure avantura
adventure dogadjaj
adventure događaj
adventure doživljaj
adventure odvažiti se
adventure opasan poduhva
adventure opasan poduhvat
adventure pustolovina
adventure rudnik staviti
agriculture poljodjelstvo
agriculture poljoprivreda
agriculture zemljoradnja
allure mamiti
allure očarati
allure vabiti
allure zavesti
allurement privlačnost
allurement zavodjenje
allurement zavođenje
aperature otvor
aperature rupa
aperture luk
aperture otvor
aperture raspon
architecture arhitektura
architecture gradjevinarstvo
architecture građevinarstvo
architecture izgradnja
armature armatura
armature jaram
armature kotva
armature obloga
armature oklop
armature oklop životinja
armature okov
armature ratna oprema
armature zaštitna prevlaka
armoured oklopljen
armoured oklopni
armoured car borna kola
armourer oružar
armourer čuvar oružja
assistant lecturer docent
assure obezbijediti
assure obećati
assure osigurati
assure ubediti
assure ubijediti
assure uveravati
assure uveriti
assure uvjeravati
assure uvjeriti
assure zajamčiti
assured osiguran
assured uveren
assured uvjeren
assuredly naravno
assuredly nesumnjivo
assuredly sigurno
at leisure natenane
aureola oreol
aureola sjaj
aureola venčić
aureola vijenci
azure azuran
azure plav
azure plavetnilo
back pressure protivpritisak
blast-pressure pritisak zraka
brochure brošura
bureau biro
bureau nadleštvo
bureau odjeljenje
bureau pisaći sto
bureau poslovnica
bureaucracy birokratija
bureaucratic birokratski
bureaucratic kancelarijski
bureaucratism birokratizam
burette bireta
business venture poslovni poduhvat
capture hvatanje
capture zarobljavanje
carburettor karburator
caricature karikatura
censure nepovoljan sud
censure osuda
censure prigovor
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ure
- prevod za riječ: ?ure

Naš jezik Engleski jezik
aranžiraj (uredi) ik arrange icons
bure barrel
bure barrell
bure cask
buregdžinica meat-pie shops
burence keg
ćure poult
curenje running
curenje seep
curenje informacija information leak
đuture, u đuture all together
dovođenje ured sequencing
durenje pout
epikurejac epicure
isturen advance
isturen advanced
isturen conspicous
isturen forward
isturen headmost
isturena kabina cab on engine
istureno utvrdj outwork
istureno utvrđenje outwork
iznos fakture invoice amount
iznuren exhaustible
iznuren outworn
iznuren prostrate
iznuren sick
iznuren spent
iznuren wan
iznurenost exhaustion
iznurenost fag
iznurenost prostration
klima uređaj air conditioner
kodni uređaj vocoder
konkurencija competition
konkurent applicant
konkurent candidate
konkurent competitor
konkurent concurrent
konkurent opponent
konkurent rival
konkurentan competitive
kurentan salable
laureat laureate
lozni svrdo , urezni screw tap
matični ure registry
matični ured registry
mjesto ureda designation of office
natmuren cross
natmuren gloomy
natmuren overcast
natmuren sulky
natmuren sullen
natmuren surly
nauredna osoba slattern
neuredan dishevelled
neuredan frumpish
neuredan slatternly
neuredan slipshod
neuredan sloppy
neuredan sloven
neuredan sluttish
neuredan untidy
neuređen unordered
neuredna osoba slattern
neuredna žena slut
odrednice tastature keyboard properties
odvjetnički ured lawyer's office
odvjetnički ured solicitor's office
opslužni uređaj server
otčepiti bure broach
periferni uređaj peripheral
pomoćni uređaj auxiliaries
poštanski ured post office
poštanski ured post-office
preurediti arrange
preurediti convert
preurediti readjust
preurediti reform
preurediti reorganize
priključni uređaj termination
promjena temperature a temperature variation
prostorno uređenje regional planning
protivurečan repugnant
rasturen scattered
rasturen sparse
reklamni uređaj advertiser
šepurenje prance
šepurenje swagger
sprava, uređaj mounting
stalne temperature adiabatic
u obliku bureta barrel-shaped
ureći overlook
urečica byword
ured agency
ured institution
ured office
ured organization
uredan accurate
uredan maiden
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ure
- prevod za riječ: ?ure


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pre | ured | are | bure | cure | ere | ue | lure | urez | ore | ?ure | pure | sure | urge | urn | use |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba