Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
are jesi (pomoćni glagol
are jesmo (pomoćni glago
are jeste (pomoćni glago
are jesu (pomoćni glagol
are od to be
are prezent od to be
active area aktivna oblast
additions area područje prilaza
aerophare aerofar
aerophare radio-far
apparel nošnja
apparel oblačiti
apparel odeća
apparel odjeća
apparel ukrašavati
apparent jasan
apparent očevidan
apparent očigledan
apparent prividan
apparently izgleda
apparently naoko
apparently očevidno
area djelokrug
area kraj
area kvart
area oblast
area područje
area površina
area prostor
area prostranstvo
area sfera
area zona
areal površinski
areal prostorni
areal ravanski
arena arena
arena poprište borbi
aware koji zna
aware na oprezi
aware svestran
awareness svjesnost
awareness značaj
bare go
bare izolovan
bare obnažiti
bare ogoliti
bare ogoljen
bare očevidan
bare prazan
bare puki
bare siromašan
bare headed gologlav
bare-headed gologlav
bareback bez sedla
barefaced golobrad
barefaced ćos
barefoot bos
barefoot bosonog
barefoot neobuven
barely jasno
barely jedva
barely otvoreno
barely samo
barely tek
battle area bojište
be a godparent kumovati
bearer nosač
bearer nosilac
bearer cable noseći kabl
bearing area površina nalijeganja
beware biti na oprezu
beware izbjegavati
beware paziti se
beware čuvati
blare rastrubiti
blare razglasiti
blare trubiti
caesarean section carski rez
calcareus krečnjački
care briga
care brinuti se
care nega
care njega
care pažnja
care staranje
care for mariti
care of na adresu
care of njegovati
care worn izmučen brigama
care-worn izmučen brigama
career brzi kas
career galop
career galopirati
career karijera
career poziv
career trka
career zanimanje
carefree bezbrižan
careful brižan
careful brižljiv
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: are
- prevod za riječ: are

Naš jezik Engleski jezik
akvarel watercolour
aparat za varenje welding machine
arena arena
bar - barem at least
barel barrel
bareljef bas relief
bareljef bas-relief
bareter ballastron
baždaren calibrated
baždarenje calibration
baždarenje ganging
blagodareći thanks to
carev regal
carevina empire
cigareta cigarette
cigareta smoke
cio zavaren all-welded
darežljiv generous
darežljiv munificent
darežljiv open handed
darežljiv open-handed
darežljiv prodigal
darežljiv profuse
darežljivost bounty
darežljivost generosity
darežljivost munificence
darežljivost profusion
decimalni zarez decimal point
dugme za naredbu command buttons
format naredbe format
gospodarenje ruling
harem harem
iskvaren broke
iskvaren corrupt
iskvaren ruined
isparenje transpiration
ispuštanje pare bleeding
istovaren unloaded
jare kid
jarebica grouse
jarebica partridge
koji zastareva obsolescent
kontrarevolucija counterrevolution
kormilarenje steerage
krijumčarenje contraband
krijumčarenje smuggling
krijumčarenje vatren gunrunning
krstarenje cruise
krvarenje bleeding
krvarenje haemorrhage
krvarenje hemorrhage
kvarenje deterioration
kvarenje softenin
kvarenje spoilage
loše zavareno mjesto bad weld
magareći asinine
magareći kašalj whooping cough
makro naredba macro
marelica apricot
minare, minaret minaret
mjerilo za vrh narez point gauge,thread template
nadaren talented
nadarenost talent
naočare eyeglasses
narečja speeck
narečja speed
narečje vernacular
naredan next
naredba command
naredba decree
naredba direction
naredba injunction
naredba instruction
naredba order
naredba ordinance
naredba precept
naredba u programu statement
naredba za preskok blank command
naredba za promjenu vary command
naredba za sabiranje add statement
naredba za spajanje and
narediti bid
narediti command
narediti enjoin
narediti order
narediti prescribe
narediti require
naređenje za povrata back statement
naredjivati dictate
naređivati dictate
naredjivati direct
naređivati direct
naredni next
narednik sergeant
narez thread
narezak cutlet
narezan threaded
neiskvaren unspoiled
neiskvarenost honest
neiskvarenost simplicity
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: are
- prevod za riječ: are


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ace | acre | pre | age | ale | ape | arc | area | arm | art | awe | axe | bare | care | dare | ere | fare | hare | jare | mare | pare | ore | rare | tare | ware |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba