Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
an neodređen član
aband nenormalan kraj
abandon napustiti
abandon odreći se
abandon okanuti se
abandon ostaviti
abandoned napušten
abandoned ostavljen
abandoned ozloglašen
abandoned raskalašan
abandoned raskalašen
abandoned raspušten
abandoning napuštanje
abandonment napuštanje
abandonment napuštenost
abandonment neusiljenost
abandonment odustajanje od
abecedarian po abecedi
abelian abelovski
abeyance privr.neaktivn.
abeyance privremena neaktivno
abeyance privremeno ukinuće
aboundant izdašan
abradant abraziv
absorptance koeficijent apsorpci
abudant obilan
abundance bogatstvo
abundance izobilje
abundance mnoštvo
abundance obilje
abundant bogat
abundant obilan
academician akademik
accelerant katalizator
acceptance akt o prihvatanju
acceptance odobravanje
acceptance prihvatanje
acceptance primanje
acceptance saglasnost
accompaniment pratnja
accompany istodobno
accompany pratiti
accompany uslijediti
accordance podudarnost
accordance slaganje
accountancy knjigovodstvo
accountancy računovodstvo
accountancy approach računov. pristup pro
accountant računovođa
acquaintance poznanik
acquaintance poznanstvo
acquittance potvrda
acquittance potvrda prijema
acute angle oštar ugao
adamant dijamant
adamant postojan
adamant čvrst
address an inquiri to postaviti(pripremiti
adjutant adjutant
adjutant ađutant
adjutant koji pomaže
adjutant pobočnik
adjutant pomoćnik
administration and judiciary opća uprava i pravos
admittance admitansa
admittance pristup
admittance provodnost
admittance ulaz
adobe type manager aplika. za upravljan
adobe type manager aplikacija za upravl
adulterant punilac
advance avans
advance dizanje cena
advance dizanje cijena
advance ispred
advance isprednjačenje
advance isturen
advance kretanje naprijed
advance nadiranje
advance nadirati
advance napredak
advance napredan
advance napredovanje
advance napredovati
advance pokrenuti naprijed
advance pomicanje
advance preduhitriti
advance predujam
advance progres
advance ranije
advance uspeh
advance uspjeh
advance zajam
advance žuriti (sat)
advance guard avangarda
advance guard predstraža
advance listing novi list
advance-guard avangarda
advance-guard predstraža
advanced dodatni
advanced isturen
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: an
- prevod za riječ: an

Naš jezik Engleski jezik
abnormalan abnormal
adaptivan adaptive
adekvatan adequate
adicioni član add gate
aditivan additive
ađungovan adjoint
adjutant adjutant
ađutant adjutant
ađutant aide de camp
adjutant aide-de-camp
ađutant aide-de-camp
admitansa admittance
adresa grananja branch address
adresiran addressed
adresiranje addressing
advokatska kancelari lawyer's office
advokatska kancelari solicitor's office
aerodinamičan aerodynamic
aerodinamičan streamlined
aeromehanika aeromechanics
Afrikanac african
afrikanac african
Afrikanka african
afrikanka african
afrikanski african
agresivan aggressive
agresivan offensive
ahromatičan achromatic
aksijalano axially
aksiom biranja axiom of choice
akt o prihvatanju acceptance
aktivan activated
aktivan active
aktivan live
aktiviran activated
aktiviranje activation
aktuelan current
akustičan acoustic
akustičan acoustical
akustičan sonic
akutan acute
alamanah almanac
alarmantan alarming
alat za namotavanje takeup option
alat za reckanje knurling wheel
alatno sanduče work-box
albanac albanian
albanski albanian
albanski jezik albanian
alergičan allergic
alfanumerički alphanumeric
alfanumerički (brojk alphanumeric
alikvanta aliquant
alkoholan alcoholic
alkoholan spirituous
alternanta alternant
alternativan alternative
aluminantni aluminous
amandman amendment
amanet behest
amanet testament
amanet will
ambiciozan ambitious
ambulanta ambulance
ambulanta out-patient department
ambulantna kola ambulance
Amerikanac American
amerikanac american
Amerikanac yankee
amerikanac yankee
Amerikanka American
amerikanka american
amerikanski American
amerikanski american
amoralan amoral
amplitudno modulisan am wire
anaemic anaemia
analfabet illiterate person
analfabetski illiterate
anali annals
analitičar analyst
analitičar assayer
analitički analytic(al)
analitički analytical
analiza analysis
analiza assay
analizator analyst
analizator analyzer
analize analyses
analiziranje assaying
analizirati analyse
analizirati analyze
analizirati assay
analogan analogic
analogan analogical
analogan analogous
analogan analogue
analogan similar
analogija analogy
analogija parallel
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: an
- prevod za riječ: an


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | as | ad | am | and | ant | any | at | ax | ban | van | can | dan | san | ran | fan | lan | on | in | man | ah | pan | tan | wan |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba