Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
at ka
at kod
at na
at o
at oko
at pored
at pri
at u
at za
a temperature variation promjena temperature
abate jenjati
abate jenjavati
abate opadati (voda)
abate otupiti oštricu
abate smanjiti
abate sniziti
abate ukinuti
abate utišati
abatement sniženje
abatement ublaženje
abatement ukidanje
abatement umanjenje
abbrevation kratica
abbrevation skraćenica
abbrevation skraćenje
abbreviate skratiti
abbreviation abrevijatura
abbreviation kratica
abbreviation skraćenica
abbreviation skraćenje
abdicate abdicirati
abdicate dati ostavku
abdicate odreći se
abdication abdikacija
abdication odricanje
aberration skretanje
aberration zastranjivanje
ablation odnošenje
ablation odsijecanje
ablation odstranjenje
ablative ablativ - gramatički
ablative gram. ablativ
abomination odvratnost
abortive attempt nedonošče
abrogate ukinuti (zakon)
abrogation ukinuće zakona
academy of dramatic arts akademija scenskih u
accelerate pospješiti
accelerate pospješivati
accelerate povećati brzinu
accelerate ubrzati
accelerated ubrzan
acceleration ubrzanje
accelerator akcelerator
accelerator key tipka za ubrzanje
accentuate akcentirati
accentuate istaći
accentuate naglasiti
accentuate podvući
accentuation frekventna korekcija
accentuation isticanje
accentuation naglašavanje
access station pristupna stanica
acclamation klicanje
acclamation pljeskanje
acclimatise navići se
acclimatise prilagoditi se
acclimatize prilagoditi se
accommodate izgladiti spor
accommodate izravnati
accommodate nastaniti
accommodate prilagoditi
accommodate snabdeti
accommodate snabdjeti
accommodate učiniti uslugu
accommodating koji obuhvata
accommodating koji sadrži
accommodating ljubazan
accommodating pomirljiv
accommodating popustljiv
accommodating prilagodljiv
accommodating uslužan
accommodation izravnanje
accommodation pogodnosti
accommodation prilagodjavanje
accommodation prilagođavanje
accommodation smještaj
accommodation stan
accommodation ustupak
accomodate prilagoditi se
accomodation smeštaj
accomodation smještaj
accomodation ugodnost
accumulate gomilati
accumulate nagomilati
accumulate nakupiti
accumulation akumulacija
accumulation gomila
accumulation hrpa
accumulation nagomilavanje
accumulation uvećanje
accumulation zgrtanje
accumulator akumulator
accumulator gramzljivac
accumulator gramžljivac
accumulator kolektor
accumulator skupljač
accuracy rating utvrđivanje tačnosti
accurate brižljiv
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: at
- prevod za riječ: at

Naš jezik Engleski jezik
abdicirati abdicate
ablativ - gramatički ablative
ablendovati dip headlights
abolitirati abolish
abortirati abort
abortirati miscarry
abrevijatura abbreviation
acetat acetate
adaptirati adapt
adekvatan adequate
adekvatno adequately
adijabatički adiabatic
adijabatski adiabatic
administrativni administrative
administrator administrator
adresat addressee
adresirati address
adresna datotek address file
adresna datoteka address file
adsorbentni materija adsorbent
adutirati trump
advokat advocate
advokat attorney
advokat barrister
advokat lawyer
advokat solicitor
advokatska kancelari lawyer's office
advokatska kancelari solicitor's office
advokatura advocacy
aerostat sausage
aerostatični aerostatic
aerostatika aerostatics
afektirati be affected
afektirati mince
afirmisati affirm
agitator agitator
agitirati agitate
aglomerat agglomerate
aglomerisati agglomerate
agregat aggregate
agregat assembly
agregat unit
agregatni aggregate
ahat agate
ahromatičan achromatic
ahromatisati achromatize
ahromatizacija achromatisation
ahromatizam achromatism
akcelerator accelerator
akcelerator smasher
akcentirati accent
akcentirati accentuate
akceptirati accept
akreditovati accredit
akrobata acrobat
akrobata tumbler
akrobatska vještina acrobatics
akrobatski acrobatic
aksiomatički axiomatic
aksiomatika axiomatics
aksiomatski axiomatical
akt o prihvatanju acceptance
aktivirati activate
aktualizovati actualize
aktuelizovati up-date
akumulator accumulator
akumulator battery
akumulatorska posuda battery box
akumulatorski srebro silvercel
akuzativ accusative
alarmirati alarm
alarmirati alert
alat gear
alat implement
alat instrument
alat tool
alat tools
alat (radnika) kit
alat za brušenje grinding tool
alat za izradu navoj chaser
alat za lemlenje soldering iron
alat za namotavanje takeup option
alat za reckanje knurling wheel
alati tools
alatka tool
alatna mašina machine - tool
alatna mašina mashine tool
alatni stroj machine tool
alatni stroj machine
alatnica tool room
alatno sanduče work-box
alat|=-ćš0-=|/. instrument
alfatron alphatron
alkatron alcatron
alternativa alternative
alternativan alternative
alternativni alternate
alternativni ulaz alias
alternator alternator
aludirati allude
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: at
- prevod za riječ: at


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | as | act | akt | ad | aft | alt | am | an | ant | apt | art | ax | bat | rt | cat | sat | gat | eat | fat | kat | hat | it | mat | oat | ah | pat | rat | nat | st | at | vat |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba