Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ad do
abradant abraziv
abrade brusiti
abrade glačati
abrade habati
abroad iza granice
abroad na sve strane
abroad napolje
abroad spolja
abroad u inostranstvo
abroad u inostranstvu
abroad u tudjini
abroad u tuđini
abroad u zabludi
abroad van kuće
abroad za granicom
abroad široko
absolute adress apsolutna adre.
absolute adress apsolutna adresa
academic akademik
academic akademski
academic naučan
academic naučnik
academic nerealan
academic teoretski
academic univerzitetski
academical akademski
academical univerzitetski
academician akademik
academies akademije
academy akademija
academy stručna škola
academy visoka škola
academy viša škola
academy of dramatic arts akademija scenskih u
academy of fine arts akademija likovnih u
academy of music muzička akademija
ad hoc (lat) u ovom slučaju
ad infinitum do beskonačnosti
adaline adalin
adaline linijski neuron
adamant dijamant
adamant postojan
adamant čvrst
adapt adaptirati
adapt podesiti
adapt preraditi
adapt preudesiti
adapt prilagoditi
adaptability prilagodljivost
adaptability upotrebljivost
adaptable prilagodljiv
adaptation adaptacija
adaptation prerada
adaptation prilagodjavanje
adaptation prilagođavanje
adaptation udešavanje
adapted podešen
adapted prilagođen
adapter adapter
adapter prilagođivač
adapting prilagođavanje
adaptive adaptivan
adaptive prilagodljiv
add dodati
add doliti
add dopuniti
add nadovezati
add pridodati
add sabrati
add a legend dodavanje tumača zna
add carry prijenos zbira
add gate adicioni član
add gate gejt za sabiranje
add gate član zbira
add key taster za sabiranje
add selected item to dodaj označenu stavk
add statement naredba za sabiranje
add time vreme sabiranja
add time vrijeme sabiranja
added dodatni
added wires dodatni vodovi
addend sabirak
addend sumand
addenda dodaci
addendum dodatak
addendum dopuna
addendum prilog
adder guja
adder sabirač
adder sumator
adder uređaj za sabiranje
adder zmija otrovnica
addict narkoman
addicted naviknut
addicted odan
addicted predat nečemu
addicted sklon padu
addiction loša navika
adding sabiranje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ad
- prevod za riječ: ad

Naš jezik Engleski jezik
ada islet
adalin adaline
adaptacija adaptation
adapter adapter
adaptirati adapt
adaptivan adaptive
adekvatan adequate
adekvatno adequately
adhezija adhesive
adhezivnost adhesiveness
adicioni član add gate
adijabatički adiabatic
adijabatski adiabatic
adion adion
aditivan additive
ađungovan adjoint
adjutant adjutant
ađutant adjutant
ađutant aide de camp
adjutant aide-de-camp
ađutant aide-de-camp
administracija administration
administrativni administrative
administrator administrator
admiral admiral
admiralitet admiralty
admiralitet navy
admiralski brod admiral
admiralski brod flagship
admitansa admittance
adresa address
adresa wrap around
adresa grananja branch address
adresa nastavka sequence link
adresa praznog mjest blank address
adresa staz home address
adresar directory
adresat addressee
adresebilni addressable
adresiran addressed
adresiranje addressing
adresirati address
adresna datotek address file
adresna datoteka address file
adresna staza address track
adresni brojač address counter
adsorbentni materija adsorbent
adsorber adsorbent
adut trump
adutirati trump
advokat advocate
advokat attorney
advokat barrister
advokat lawyer
advokat solicitor
advokatska kancelari lawyer's office
advokatska kancelari solicitor's office
advokatura advocacy
akademija academy
akademija likovnih u academy of fine arts
akademija scenskih u academy of dramatic arts
akademije academies
akademik academic
akademik academician
akademski academic
akademski academical
akvadag aquadag
alat (radnika) kit
alat za izradu navoj chaser
alhidada allidade
ambasada embassy
ambasador ambassador
apsolutna adre. absolute adress
apsolutna adresa absolute adress
arkada arcade
artiljerijsko gađanj shelling
atribut o adres value attribute
autoradar autoradar
autoradiograf autoradiograph
autostrada motorway
autostrada superhighway
avionska posada aircrew
avionski radar snipper
bacati u otpad spoil
badava free of charge
badem almond
bademantil bathrobe
bademovo ulje almond oil
badnjak christmas
balada ballad
barikada barricade
barikada na putu roadblock
bdeti nad cherish
bdjeti nad cherish
berza rada employment office
besadržajan pointless
besom. napadati amuck
bez adrese addressless
bez nadzora unattended
bez posade unmanned
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ad
- prevod za riječ: ad


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | nad | as | rad | add | ado | aid | am | an | and | kad | at | od | ax | bad | cad | gad | pad | dad | jad | fad | had | ada | lad | ud | mad | ah | sad | wad |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba