Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
a jedan
a na
a neki
a neodređen član -gram
a u
a bit malkice, malko
a bomb atomska bomba
a few nekolicina
a few nekoliko
a little malkice, malko
a little pomalo
a long time ago odavno, odavna
a priori aprioran
a temperature variation promjena temperature
a-bomb atomska bomba
a.d. anno domini
a.m. prije podne
aback natrag
aback nazad
abacus abacus-računalo
abacus racunaljka
abacus računaljka
abampere apsolutni amper
aband nenormalan kraj
abandon napustiti
abandon odreći se
abandon okanuti se
abandon ostaviti
abandoned napušten
abandoned ostavljen
abandoned ozloglašen
abandoned raskalašan
abandoned raskalašen
abandoned raspušten
abandoning napuštanje
abandonment napuštanje
abandonment napuštenost
abandonment neusiljenost
abandonment odustajanje od
abash zbuniti
abate jenjati
abate jenjavati
abate opadati (voda)
abate otupiti oštricu
abate smanjiti
abate sniziti
abate ukinuti
abate utišati
abatement sniženje
abatement ublaženje
abatement ukidanje
abatement umanjenje
abaxial van osovine
abaxial vanosni
abbess opatica
abbey manastir
abbey opatija
abbey samostan
abbot iguman
abbot opat
abbotess igumanija
abbrevation kratica
abbrevation skraćenica
abbrevation skraćenje
abbreviate skratiti
abbreviation abrevijatura
abbreviation kratica
abbreviation skraćenica
abbreviation skraćenje
abc abeceda
abc azbuka
abc osnova
abc temelji
abc book bukvar
abc-book bukvar
abdicate abdicirati
abdicate dati ostavku
abdicate odreći se
abdication abdikacija
abdication odricanje
abdomen trbušna duplja
abdomen zadak u kukaca
abdominal trbušni
abduckt nasilno odvesti
abduckt oteti
abduct odvoditi
abduct otimati silom
abduction otmica
abeam bočno
abeam pod pravim uglom
abeam poprijeko
abeceda abc
abecedarian po abecedi
abelian abelovski
aberration skretanje
aberration zastranjivanje
abet nagovoriti
abet podstaci
abet podstaći
abetment nagovaranje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: a
- prevod za riječ: a

Naš jezik Engleski jezik
a and
(javno) prizn. avowal
(ljubavna) veza liaison
(mali) vir eddy
(od bolova) writhe
200-godišnjica bicentenary
238 litara hogshead
abacus-računalo abacus
abažur shade
abc abeceda
abc azbuka
abc osnova
abc temelji
abces abscess
abdicirati abdicate
abdikacija abdication
abeam poprijeko
abeceda abc
abeceda alphabet
abecedni alphabetic
abelovski abelian
ablativ - gramatički ablative
ablendovati dip headlights
abnormalan abnormal
abolicija abolition
abolitirati abolish
abonent boarder
abonos ebony
abortirati abort
abortirati miscarry
abortus abortion
abortus miscarriage
abrazija abrasion
abraziv abradant
abrevijatura abbreviation
acetat acetate
acetilen acetylene
aciklički acyclic
ada islet
adalin adaline
adaptacija adaptation
adapter adapter
adaptirati adapt
adaptivan adaptive
adekvatan adequate
adekvatno adequately
adhezija adhesive
adhezivnost adhesiveness
adicioni član add gate
adijabatički adiabatic
adijabatski adiabatic
adion adion
aditivan additive
ađungovan adjoint
adjutant adjutant
ađutant adjutant
ađutant aide de camp
adjutant aide-de-camp
ađutant aide-de-camp
administracija administration
administrativni administrative
administrator administrator
admiral admiral
admiralitet admiralty
admiralitet navy
admiralski brod admiral
admiralski brod flagship
admitansa admittance
adresa address
adresa wrap around
adresa grananja branch address
adresa nastavka sequence link
adresa praznog mjest blank address
adresa staz home address
adresar directory
adresat addressee
adresebilni addressable
adresiran addressed
adresiranje addressing
adresirati address
adresna datotek address file
adresna datoteka address file
adresna staza address track
adresni brojač address counter
adsorbentni materija adsorbent
adsorber adsorbent
adut trump
adutirati trump
advokat advocate
advokat attorney
advokat barrister
advokat lawyer
advokat solicitor
advokatska kancelari lawyer's office
advokatska kancelari solicitor's office
advokatura advocacy
aerodin aerodyne
aerodinamičan aerodynamic
aerodinamičan streamlined
aerodinamički aerodynamical
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: a
- prevod za riječ: a


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| na | u | o | as | ad | i | za | am | an | pa | ma | at | ka | ax | c | ga | h | ja | | sa | ah | q | g | s | da | ta | k |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba