Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
active computer računar u radu
afterpulse preostali impuls
afterpulse sekundarni impuls
afterpunching naknadno bušenje
air-pump zračna pumpa
air-pump zračni šmrk
all-purpose univerzalan
all-purpose višenamjenski
ampulla ampula
amputate amputirati
amputate otseći
amputate otsjeći
amputation amputacija
analog computer analogni računar
appurtenance pripadanje
badge punch bušač kartice
biocomputer biokompjuter
black pudding krvavica
border-punched rubno bušen
bring into disrepute ozloglasiti
campus univerzetsko dvorišt
capital punishment smrtna kazna
card punch bušilica
centre punch obilježač
clock pulse taktni impuls
compulsion moranje
compulsion prinuda
compulsion prisiljavanje
compulsive obavezan
compulsive prinudan
compulsory prisilan
compunction griža savesti
compunction griža savjesti
compunction kajanje
computation prebrojavanje
computation prebrojavanje
computation računanje
compute procijeniti
compute računati
computer elektronski računar
computer kompjuter
computer računalo
computer file datoteka
computerization kompjuterizacija
cone pulley stepenasti kaišnik
copula saveznik
copula sveznik
copula veza
copulate polno opštiti
corporal punishment tjelesna kazna
corpulent debeo
corpulent pun
corpulent ugojen
corpuscle atom
corpuscle elektron
corpuscle najsitniji deo
corpuscle najsitniji dio
cross purpose nesporazum
cross-purpose nesporazum
depopulate raseliti stanov
deputation delegacija
deputation izaslanstvo
depute dati punomoćje
depute delegirati
deputize delegirati
deputize zamenjivati
deputize zamjenjivati
deputize zastupati nekog
deputy izaslanik
deputy namjesnik
deputy pomoćnik
deputy predstavnik
deputy zamenik
deputy zamjenik
deputy član izaslanst.
deputy član izaslanstva
deputy manager zamjenik direktora
deputyship namjesništvo
digital computer digitalni računar
disputable sporan
disputable sumnjiv
disputant diskutant
dispute pobiti
dispute rasprava
dispute raspravljati
dispute razlika u mišljenju
dispute spor
dispute sporiti
dispute svadja
dispute svađa
disreputable na lošem glasu
disreputable nepristojan
disreputable ozloglašen
disrepute loš ugled
expulsion isključenje
expulsion isterivanje
expulsion istjerivanje
expunge izbrisati
expunge slistiti
expurgate čistiti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pu?
- prevod za riječ: pu?

Naš jezik Engleski jezik
ampula ampoule
ampula ampulla
amputacija amputation
amputirati amputate
aut.puška repeater
automatska puška repeater
automatsko dopunjava auto complete
automatsko dopunjava autocomplete
automatsko ispunjava auto fill
automatsko ispunjava autofill
automatsko punjenje self-loading
autoput motorway
autoput superhighway
barikada na putu roadblock
benzinska pumpa filling station
benzinska pumpa petrol station
beskrupulozan unscrupulous
besputan pathless
bez pulsacije spike-free
bez skrupula unscrupulous
biti na putu be away
blagi sapun soft soap
blagi sapun soft-soap
blokirati puteve set up a roadblock
bračno putovanje honeymoon
bućkanje putera buttermilk
činija za supu tureen
član republikanske p republican
crtati mapu chart
dati punomoćje depute
devet puta ninefold
dijagram pulsa sphygmogram
dijagram put-vrijeme yield-time diagram
dio puta distance
domet puške gunshot
dopuna addendum
dopuna addition
dopuna adjunct
dopuna amendment
dopuna annex
dopuna complement
dopuna rider
dopuna supplement
dopuna tekstu context
dopunak appendix
dopuniti add
dopuniti complete
dopuniti supplement
dopuniti supply
dopunjavanje accessary
dopunjavanje boost
dopunska memorija backing memory
dopunski accessary
dopunski accessory
dopunski additional
dopunski alternate
dopunski supplementary
dopunski izbori by election
dopunski izbori by-election
dopust leave
dopuštanje admission
dopuštati tolerate
dopušten admitted
dopušten alowable
dopušten tolerant
dopuštenje allowance
dopuštenje leave
dopuštenje permission
dopušteno odstupanje allowance
dopušteno odstupanje tolerance
dopustiti accept
dopustiti acknowledge
dopustiti admit
dopustiti allow
dopustiti alow
dopustiti deign
dopustiti give
dopustiti leave
dopustiti let
dopustiti permit
dopustiti suffer
dopustiv admissible
dopustiv permissible
dopustivost admissibility
dopustljiv acceptable
dopustljiv permissible
doputovati arrive
drugorazr. put by-way
drugorazredni put by way
dužnik koji ne ispun defaulting debtor
dvaput twice
eksplozivno punjenje warhead
general-potpukovnik major-general
gimnasti.papuče sneakers
gimnastičarske papuč sneakers
glavni put highroad
glavni put thoroughfare
glavni put trunk road
gornji kaput overcoat
granica popuštanja yield point
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pu?
- prevod za riječ: pu?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| u | po | pa | put | pun | tu | mu | pub | pi | pug | pup | pus | puk | pu? | pu |


Rječnik bosanskog jezika

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba