Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
a long time ago odavno, odavna
a temperature variation promjena temperature
abbrevation kratica
abbrevation skraćenica
abbrevation skraćenje
abbreviation abrevijatura
abbreviation kratica
abbreviation skraćenica
abbreviation skraćenje
abdication abdikacija
abdication odricanje
abduction otmica
aberration skretanje
aberration zastranjivanje
ablation odnošenje
ablation odsijecanje
ablation odstranjenje
ablative ablativ - gramatički
ablative gram. ablativ
ablution ispiranje
ablution pranje ritualno
abolition abolicija
abolition obustava
abolition poništenje
abolition ukidanje
abomination odvratnost
abortion abortus
abortion nedonošče
abortion neuspjeh
abortion pobačaj
abortive jalov
abortive neuspeo
abortive neuspio
abortive prevremen
abortive prijevremen
abortive zaostao
abortive attempt nedonošče
abrogation ukinuće zakona
abruption prekid
absolution odrešenje
absolution oproštaj
absorption apsorpcija
absorption upijanje
absorption zadubljenost
abstention uzdržavanje
abstention uzdržljivost
abstinence apstinencija
abstinence umjerenost
abstinence uzdržljivost
abutting podudarni
academy of dramatic arts akademija scenskih u
acceleration ubrzanje
accentuation frekventna korekcija
accentuation isticanje
accentuation naglašavanje
access station pristupna stanica
access time vrijeme pristup
acclamation klicanje
acclamation pljeskanje
acclimatise navići se
acclimatise prilagoditi se
acclimatize prilagoditi se
accommodating koji obuhvata
accommodating koji sadrži
accommodating ljubazan
accommodating pomirljiv
accommodating popustljiv
accommodating prilagodljiv
accommodating uslužan
accommodation izravnanje
accommodation pogodnosti
accommodation prilagodjavanje
accommodation prilagođavanje
accommodation smještaj
accommodation stan
accommodation ustupak
accomodation smeštaj
accomodation smještaj
accomodation ugodnost
accounting obračunavanje
accounting računovodstvo
accounting services knjigovodstveni serv
accretion naraštaj
accretion porast
accretion priraštaj
accretion srašćivanje
accumulation akumulacija
accumulation gomila
accumulation hrpa
accumulation nagomilavanje
accumulation uvećanje
accumulation zgrtanje
accuracy rating utvrđivanje tačnosti
accusation optužba
accusation optužnica
accusative akuzativ
acetify oksidisati
achromatic ahromatičan
achromatic bezbojan
achromatisation ahromatizacija
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ti
- prevod za riječ: ti

Naš jezik Engleski jezik
ti these
ti those
ti thou
ti thyself
ti you
ti yourself
abdicirati abdicate
ablativ - gramatički ablative
ablendovati dip headlights
abolitirati abolish
abortirati abort
abortirati miscarry
acetilen acetylene
adaptirati adapt
adaptivan adaptive
adijabatički adiabatic
aditivan additive
administrativni administrative
adresirati address
adutirati trump
aeromiting air displays
aeromiting air show
aeronautički aeronautical
aerostatični aerostatic
aerostatika aerostatics
aerotijelo aerofoil
afektirati be affected
afektirati mince
afirmisati affirm
agitirati agitate
aglomerisati agglomerate
aglutinacija agglutination
ahromatičan achromatic
ahromatisati achromatize
ahromatizacija achromatisation
ahromatizam achromatism
akcentirati accent
akcentirati accentuate
akceptirati accept
akreditiv credentials
akreditovati accredit
akrobatska vještina acrobatics
aksiomatički axiomatic
aksiomatika axiomatics
aktinij actinium
aktiva asset
aktivacija sensitization
aktivan activated
aktivan active
aktivan live
aktiviran activated
aktiviranje activation
aktivirati activate
aktivista activist
aktivna kompon, active device
aktivna komponenta active device
aktivna logika active logic
aktivna oblast active area
aktivnost activity
aktivnost zip
aktualizovati actualize
aktuelizovati up-date
akustičan acoustic
akustičan acoustical
akustičan sonic
akustički audible
akustički signal audible alarm
akustički snop acoustic beam
akustično acoustically
akustika acoustics
akuzativ accusative
alarm protiv provale burglar alarm
alarmirati alarm
alarmirati alert
alati tools
alfa-čestic alphaparticle
alfabetizam illiteracy
alternativa alternative
alternativan alternative
alternativni alternate
alternativni ulaz alias
altimetar altimeter
aludirati allude
amnestija amnesty
amnestirati amnesty
amortizac.kapi. sinking-fund
amortizacija amortization
amortizer amortisseur
amortizer bumper
amortizer shock absorber
amortizer vibrashock
amortizovati amortize
amputirati amputate
analitičar analyst
analitičar assayer
analitički analytic(al)
analitički analytical
analizirati analyse
analizirati analyze
analizirati assay
anastigmatsko sočivo anastigmat
anestetičar anaesthetist
angažirati engage
anketirati poll
anketni listić questionnaire
anodirati anodize
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ti
- prevod za riječ: ti


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | te | li | tu | to | mi | tih | ni | pi | tip | tim | ta | tri | tie | tin | tit | vi |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba