Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
all-directional u svim pravcima
antidirection protiv-pravac
board of directors direktorijum
dire grozan
dire strašan
direct direktan
direct istosmjeran
direct naredjivati
direct naređivati
direct neposredan
direct otvoren
direct upraviti
direct access direktan pristup
direct hit direktan pogodak
direction naredba
direction pravac
direction rukovodstvo
direction rukovodstvoo
direction uprava
direction uputstvo
directly direktno
directly neposredno
directly odmah
directly čim
director direktor
director dirigent
director režiser
director rukovodilac
directorate direkcija
directorate uprava
directory adresar
directory direktorij
directory imenik
directory podsetnik
directory podsjetnik
directory priručni
dirge parastos
dirge pogrebna pesma
dirge pogrebna pjesma
dirge posmrtna misa
dirigible balon
dirigible dirižabl
dirk bodež
dirk kama
dirt blato
dirt nečistoća
dirt prljavština
dirty kaljati
dirty kaljav
dirty nečist
dirty podao
dirty prljati
dirty prljav
dirty trick lopovluk
in that direction onuda
include subdirectories obuhvati poddirektor
indirect indirektan
indirect neizravan
indirect posredan
indirect zaobilazan
indirect fire posredna vatra
indirect route obilazan put
indirectly indirektno
indirectly izokola
indirectly posredno
nadir nadir
nadir tačka suprotna zenit
startup directory početni direktorij
undirected neupućen
unidirectional jednosmjerni

Naš jezik Engleski jezik
aludirati allude
anodirati anodize
aplaudirati applaud
automatski kodirati autocode
bela dirka natural
bijela dirka natural
binarno kodiran binary coded
binarno kodiran binary-coded
blindiran armored
blindirani voz armored train
degradirati degrade
degradirati demote
dekodirati decode
dirati touch
direkcija administration
direkcija directorate
direkcija head office
direkcija headquarters
direkcija main office
direkcija management
direkcioni ugao y-azimuth
direktan direct
direktan near
direktan non stop
direktan non-stop
direktan pogodak direct hit
direktan prenos live broadcast
direktan pristup direct access
direktan pristup immediate acces
direktan pristup random access
direktni through
direktni thru
direktno directly
direktno inmediately
direktor director
direktor executive
direktor headmaster
direktor manager
direktor master
direktor principal
direktor škole headmaster
direktorij directory
direktorijum board of directors
dirigent conductor
dirigent director
dirigentski štap wand
dirigovati conduct
dirižabl airship
dirižabl dirigible
dirka key
dirka "skočiti" skip key
dirka tabulator tab key
dirka za razmak space key
dirljiv melting
dirljiv moving
dirljiv pathetic
dirljiv touching
dirnuti affect
dirnuti move
dirnuti touch
dodir contact
dodir impact
dodir touch
dodir rukom pat
dodirivati abut
dodirivati se rub
dodirljiv tangible
dodirljivost tangibility
dodirni contiguous
dodirni tactile
dodirni tangential
dodirnica tangent
dodirnuti touch
duboko dirnuti penetrate
eksplodirati blast
eksplodirati burst
eksplodirati explode
ekstradirati extradite
generalni direktor general manager
hazardirati gambler
indirektan indirect
indirektno indirectly
inkomodirati incovenience
jedva dodiriva. skim
jedva dodirivati skim
kandidirati se, kand run for office
kandidirati, kandido nominate
kodirati code
koji prodire penetrative
komandir commander
komercijalni direkto business manager
lak dodir dab
likvidirati liquidate
nadir nadir
nadiranje advance
nadiranje penetration
nadirati advance
nadirati penetrate
nadmudiriti outwit
ne diraj me pax
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: dir selbst
- prevod za riječ: dir selbst


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?ir | ir | air | dio | hir | sir | div | did | die | dig | dim | din | dip | dire | dirk | dirt | dar | mir | fir | vir | pir |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba