Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
amusement razonoda
amusement zabava
appeasement popuštanje
appeasement smirenje
appeasement ublaženje
appeasement umirenje
appeasement zadovoljenje
artificial insemination umjetna oplodnja
assemblage asembliranje
assemblage montaža
assemblage sastajanje
assemblage sklapanje
assemblage skup
assemblage skupljanje
assemblage zbor
assemble montirati
assemble okupiti se
assemble sakupiti
assemble sastati se
assemble sastaviti
assemble sazvati
assemble sklopiti
assemble spojiti
assembler asembler
assembler monter
assembler programski prev
assembler programski prevodila
assembling grupisanje
assembling sastavljanje
assembling sklapanje
assembling spajanje
assembly agregat
assembly graditeljska grupa
assembly montaža
assembly sastanak
assembly signal za zbor
assembly sklapanje
assembly sklop
assembly skup
assembly skupština
assembly sobranje
assembly spajanje
assembly zasedanje
assembly zasijedanje
assembly line montažna traka
assembly line tekuća traka
assembly shop montanžnica
basement prizemlje
basement prizemljenje
basement suteren
basement temelj
casement krilo prozora
casement prozor
casement prozorski ram
disembark iskrcati
disembark iskrcati se
disembarkation iskrcavanje
dissemble kriti
dissemble pretvarati se
disseminate rasturati
disseminate razbacivati
disseminate sejati
disseminate sijati
endorsement odobrenje
endorsement potvrda
endorsement prenos menice
endorsement prenos mjenice
ensemble ansambl
final assembly završna montaža
final assembly završno sklapanje
general assembly generalna skupština
horseman jahač
horseman konjanik
inseminate sejati
inseminate sijati
insemination sejanje
insemination sijanje
municipal assembly skupština opštine
municipal assembly skupština općine
resemblance sličnost
resemble biti sličan
resemble naličiti
resembling nalik
semantic semantički
semantic semiotički
semantics semantika
semaphore davati znakove
semaphore semafor
semaphore signalizirati
semaphore signalna sprava
semblance izgled
semblance prividnost
semblance sličnost
semester polugodište
semi pref.polu-
semi manufactured product poluproizvod
semi-adder polusumator
semi-adder poluzbrajač
semi-axis poluosa
semi-closed poluzatvoren
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sem
- prevod za riječ: sem

Naš jezik Engleski jezik
sem except
sem save
sem saving
asembler assembler
asembliranje assemblage
bacati seme seed
ići u seme seed
izraziti šematski schematize
montažna šema wiring diagram
na lošem glasu disreputable
opisati šematski schematize
sem ako unless
sem toga additionally
sem toga besides
šema board
šema cadre
šema diagram
šema layout
šema plan
šema schema
šema schematic
šema scheme
šema setup
šema ožičavanja wiring diagram
šema spajanja wiring diagram
šema veze wiring diagram
semafor semaphore
semantički semantic
semantika semantics
šematska rješenja software
šematski schematic
šematsko crtanje schematic
seme seed
seme (voća) pip
seme lana linseed
semenast seedy
semestar term
semilogaritamski semilog
seminar seminar
seminar seminary
semiotički semantic
semiotika semiotics
šemiranje wiring
semistor semistor
semitron semitron
snabdjeti kaišem belt
spoj kaišem belt coupling
tjerati kaišem belt


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sam | lem | nem | gem | sed | hem | se | sea | seam | see | seme | seem | semi | set | sew | sex | ser | stem | sum |


Rječnik bosanskog jezika

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba