Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
liabilities obaveze
liabilities pasiva
liability odgovornost
liable naklonjen
liable obavezan
liable sklon padu
liaison (ljubavna) veza
liaison veza-ljubavna
liar lažac
liar lažljivac
libel kleveta
libel klevetati
liberal liberalan
liberal sloboduman
liberal širokogrud
liberalism liberalizam
liberalization liberalizacija
liberator oslobodilac
libertinsim slobodumlje
liberty sloboda
liberty slobodno pon.
liberty slobodno ponašanje
libidinous požudan
librarian bibliotekar
librarian knjižničar
libraries bibliteke
libraries knjižnice
library bibliteka
library knjižnica
library čitaonica
library track staza uputstva
libretto libreto
lice
lice vaš
licence dozvola
licence dozvoliti
licence licenca
licence ovlastiti
licence ovlašćenje
licentious razuzdan
lick lizanje
lick lizati
lick oblizati, oblizivati
lick oblizivanje
lid kapak
lid poklopac
lie lagati
lie laž
lie (down) ležati
lie detector detektor laži
lie down legnuti
lie down leći
lie down poleći
lieutenant poručnik
lieutenant-colonel potpukovnik
life život
life boat čamac za spasavanje
life insurance osiguranje života
life like vjeran
life sentence doživotni zatvor
life size prirodna veličina
life-boat čamac za spasavanje
life-like veran
life-size prirodna vel.
life-size prirodna veličina
lifebelt pojas za spasavanje
lifeless beživotan
lifetime život
lifetime čovečji život
lifetime čovječji život
lift dizalo
lift dizanje
lift lift
lift peti se
lift podizanje
ligament ligament
light lak
light ležeran
light luster
light potpaliti
light svetiljka
light svetleti
light svetlost
light svijetliti
light svjetiljka
light svjetlo
light svjetlost
light zapaliti se
light industry laka industrija
light pen svijetleće pero
light up obasjati
light up osvijetliti
light year svjetlosna godina
light-minded lakomislen
lighten olakšati
lighten osvetliti
lighten osvijetliti
lighter upaljač
lightest najsvjetlije
lighthouse kula svetilja
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: li
- prevod za riječ: li

Naš jezik Engleski jezik
li emphasizes a question
libela dragonfly
libela level
libela plumb
libela spirit-level
liberalan liberal
liberalizacija liberalization
liberalizam liberalism
libreto libretto
ličan personal
ličan private
ličan privy
lice countenance
lice face
lice fellow
lice forefront
lice front
lice person
lice personage
lice visage
licemer hypocrite
licemer pretender
licemeran meali-mouthed
licemeran oily
licemeran prudish
licemeran sanctimonious
licemeran smooth-faced
licemerstvo hypocrisy
licemerstvo puppetry
licemjer hypocrite
licemjer pretender
licemjeran hypocritical
licemjeran meali mouthed
licemjeran oily
licemjeran prudish
licemjeran sanctimonious
licemjeran smooth faced
licemjerje hypocrisy
licemjerstvo hypocrisy
licemjerstvo puppetry
licenca concession
licenca licence
ličilac painter
ličilati paint
licitacija adjudication
licitacija auction
licitacija bidding proced.
ličiti na mimic
ličiti na nekog stimulate
lična imovina peculiar
lična karta I.D. card
lična osobina peculiar
lična osobina peculiarity
lična straža body guard
lična straža body-guard
lične stvari belongings
lični facial
lični peculiar
lični personal
lični private
lični dohodak salary
lični dohodak wages
lično himself
lično itself
lično li^no
lično liđno
lično ourself
lično ourselves
lično personally
lično self
lično themselves
lično yourself
lično shvatanje version
ličnost character
ličnost face
ličnost person
ličnost personality
ličnost self
ličnost specimen
liferant supplier
lift lift
liga amalgamationama
liga league
ligament ligament
lignit brown coal
lignit lignite
lignit woodcoal
lignja squid
lihvar money lender
lihvar money-lender
lihvar usurer
lihvarstvo usury
liječenje cure
liječenje flow
liječenje treatment
liječenje vodom hydropathic
liječenje zuba dentistry
liječiti cure
liječiti medicine
liječiti remedy
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: li
- prevod za riječ: li


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | ali | lik | lid | lie | lip | lit | mi | ni | ili | pi | lim | ti | vi |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba