Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
art lukavstvo
art način
art okretnost
art podmuklost
art umetnički
art umetnost
art umjetnički
art umjetnost
art veština
art vičnost
art vješt
art vještina
art vrsta
art zanat
art znanje
academy of dramatic arts akademija scenskih u
academy of fine arts akademija likovnih u
address part dio adrese
aerocartograph aerokartograf
alphaparticle alfa-čestic
antiparticle antičestica
apart na stranu
apart nezavisno
apart odvojeno
apart osim
apart po strani
apart pojedince
apart posebno
apart from nego
apartheid aparthejd
apartment apartman
apartment soba
apartment stan
apartment house novogradnja
art gallery umjetnička galerija
art-craft umjetničko zanatstvo
arterial arterijski
arterial artery
arterial glavni
arterial koji se grana
artery arterija
artesian arteški bunar
artful lukav
artful prepreden
artful umešan
artful umješan
artful vešt
artful vješt
article artikal
article deo
article dio
article gramtički član
article odredba
article predmet
article tačka
article član
article članak
articulate artikulisati
articulate jasan
articulate razgovetan
articulate razgovjetan
articulate spajati
articulate vezivati
articulated zglobni
articulated člankovit
articulation artikulacija
artifice izmišljotina
artifice lukavstvo
artifice pronalazak
artifice smicalica
artifice umetnost
artifice umjetnost
artifice veština
artifice vještak
artifice vještina
artifice zanatlija
artificer mehaničar
artificer pronalazač
artificer zanatlija
artificial izveštačen
artificial izvještačen
artificial neprirodan
artificial patvoren
artificial umetnički
artificial umjetnički
artificial veštački
artificial vještački
artificial insemination umjetna oplodnja
artillery artiljerija
artillery artiljerijski
artillery topništvo
artilleryman artiljerac
artilleryman topnik
artisan mehaničar
artisan obrtnik
artisan zanatlija
artist glumac
artist slikar
artist umetnik
artist umjetnik
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: art
- prevod za riječ: art

Naš jezik Engleski jezik
aerokartograf aerocartograph
aparthejd apartheid
apartman apartment
apartman suite
arterija artery
arterijski arterial
artery arterial
arteški bunar artesian
artikal article
artikulacija articulation
artikulisati articulate
artiljerac artilleryman
artiljerija artillery
artiljerija ordnance
artiljerijski artillery
artiljerijsko gađanj shelling
artista artiste
artistički artistic
automatski starter self-starter
bikvarternion biquaternion
brzo čitanje kartice early card read
bušač kartice badge punch
bušena kartica punch card
bušena kartica punched card
bušena kartica unit record
čartizam chartism
čitač kartice card reader
član rrp.parti. republican
dvopartijski two-party
dvopartijski sistem two-party system
hartija paper
hartija za pis. note-paper
hartija za pisanje note paper
igraća karta picturecard
išpartati line
ispis karte ticketin
ispis kartona ticketin
izvlačna kartoteka tub file
izvorna karta source card
jednopartijski one-party
jednopartijski siste one-party system
kablovska kartica cable card
karta card
karta chart
karta map
karta ticket
karta za igru card
kartanje card-playing
kartati se play cards
karte iste boje flush
kartel cartel
kartel trust
karter oil-sump
kartica card
kartica stanja balance card
kartica-traženja search card
kartograf cartographer
karton card
karton cardboard
karton ticket
kartoteka card-index
kartoteka file
kvart area
kvart neighborhood
kvart quart
kvart quarter
kvartal quarter
kvartet quartet
lična karta I.D. card
mart (mesec) March
mart (mesec) march
martovski march
međupartijski interparty
mešati karte shuffle
meteorološka karta weather chart
meteorološka karta weather map
miješati karte shuffle
neartikularan inarticulate
nož za hartiju paper knife
nož za hartiju paper-knife
od gl. partake partook
opoziciona partija opposition party
parter ground floor
parter orchestra
particip participle
participacija participation
participijalni participial
participirati participate
partija batch
partija game
partija party
partija shipment
partikula particle
partitura score
partizan partisan
partizan partizan
partizanski rat guerrilla warfare
partner partner
partner playmate
partnersko preduzeće partnership
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: art
- prevod za riječ: art


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| act | akt | aft | alt | ant | apt | arc | are | arm | at | krt | rt | cart | dart | vrt | hrt | mart | part | tart | wart |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba