Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
log cepanica
log cjepanica
log klada
log panj
active logic aktivna logika
aerology aerologija
analog analogni
analog computer analogni računar
analog data analogni podaci
analogic analogan
analogic sličan
analogical analogan
analogical sličan
analogous analogan
analogous jednak
analogous odgovarajući
analogous sličan
analogue analogan
analogy analogija
analogy podudarnost
analogy sličnost
anthology antologija
anthropology antropologija
antilog antilogaritam
antilogarithm antilogaritam
antilogarithm numerus
apologetic koji brani
apologetic koji se pravda
apologist apologeta
apologize ispričati se
apologize izvinjavati
apologize izvinjenje
apologize izvinuti se
apologize pravdati se
apology isprika
apology izvinjenje
apology odbrana
apology pravdanje
archaelogist arheolog
archaelogy arheologija
archaeology arheologija
backlog neizvršen rad
backlog neobavlj. posao
backlog neobavljen posao
backlog radni ostatak
backlog talog
backlog stage zakulisni
backlog-stage zakulisni
bacteriology bakteriologija
biolog biolog
biolog naturalista
biolog naturalize
biolog prirodnjak
biolog prirodoslovac
biological biološki
biology biologija
biotechnology biotehnika
biotechnology biotehnologija
cardiologist kardiolog
cardiology kardiologija
catalog katalog
catalogue cenovnik
catalogue cjenovnik
catalogue katalog
catalogue popis
catalogue spisak
chronological hronološki
dialog box okvir za dijalog
dialogue dijalog
dialogue razgovor
entomology entomologija
epilogue epilog
epilogue ishod
epilogue pogovor
epilogue zaključak
etymology etimologija
eulogize hvaliti
eulogy hvalospev
flog bič
flog bičevati
flog šibati
flogging šibanje
genealogical rodoslovni
genealogy genealogija
geologist geolog
geology geologija
gynaecological ginekološki
gynaecological clinic ginekološka klinika
gynaecologist ginekolog
gynaecology ginekologija
ideological ideološki
ideologist ideolog
ideology ideologija
illogical nelogičan
illogicality nelogičnost
kilogram(me) kilogram
log house brvnara
logarithm logaritam
loghouse brvnara
logic logika
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: log
- prevod za riječ: log

Naš jezik Engleski jezik
aerologija aerology
aktivna logika active logic
analogan analogic
analogan analogical
analogan analogous
analogan analogue
analogan similar
analogija analogy
analogija parallel
analogija parity
analogni analog
analogni podaci analog data
analogni računar analog computer
antilogaritam antilog
antilogaritam antilogarithm
antologija anthology
antropologija anthropology
apologeta apologist
arheolog archaelogist
arheologija archaelogy
arheologija archaeology
bakteriologija bacteriology
biolog biolog
biolog naturalist
biolog naturalize
biologija biology
biotehnologija biotechnology
blok slogova record block
činiti podlogu underlie
činiti prijedlog approach
daktilograf typist
defektolog teacher of the disabled
dijalog dialogue
dodatni slog trailer record
entomologija entomology
epilog epilogue
etimologija etymology
etimologija pedigree
farmakolog pharmacologist
farmakologija pharmacology
filologija philology
fiziolog physiologist
fiziologija physiology
genealogija genealogy
geolog geologist
geologija geology
ginekolog gynaecologist
ginekologija gynaecology
glog hawthorn
gloginja haw
gloginja sloe
gologlav bare headed
gologlav bare-headed
ideolog ideologist
ideologija ideology
izlog shop window
izlog show window
izlog show-case
izlog show-window
kablogram cablegram
kardiolog cardiologist
kardiologija cardiology
katalog catalog
katalog catalogue
katalog schedule
kilogram kilogram(me)
lažan razlog pretence
logaritam logarithm
logaritmar slide rule
logičan logical
logička jedinica logic unit
logički logical
logičnost logic
logičnost sequence
logika logic
logografija script
logor camp
logor za internirce internment camp
logor za izbjeglice refugee camp
logoraš detainee
logoraš internee
logorovanje camping
logorovati camp
mali zalogaj nip
malog rasta stunded
malogradjanin provincial
malograđanin provincial
malograđanski middle-class
malogradjansko provincialism
malograđansko provincialism
malograđanština middle-class mentality
malogušan poor-spirited
matematička biologij biomathematics
metalografska strukt metallografic structure
meteorolog prophet
meteorolog weatherman
meteorologija meteorology
meteorologija weatherology
mineralogija mineralogy
mitologija mythology
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: log
- prevod za riječ: log


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| lo | lot | ulog | bog | lom | lov | cog | dog | los | flog | fog | lug | glog | hog | rog | jog | lag | leg | long | lop | loz | low | slog | tog |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba