Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
trade promet (trgovina)
trade struka
trade trgovati
trade trgovina
trade veza
trade zanat
trade zanimanje
balustrade gelender
balustrade ograda
book trade knjižarstvo
catering and trade ugostiteljstvo i trg
domestic and foreign trade unutrašnja i spoljna
domestic and foreign trade unutrašnja i vanjska
sole trader društvo jednog lica
sole trader preduzeće sa jednim
tourist trade turizam
trade - union sindikat
trade association stručno udruženje
trade balance trgovački bilans
trade fleet trgovačka flota
trade journal stručni časopis
trade licence obrtnica
trade mark fabrički znak
trade mark zaštitni žig
trade mission trgovinska misija
trade school srednja stručna škol
trade union sindikat
trade-of kompromis
trademark tvornički znak
trademark zaštitni žig
trader trgovac
trader trgovački brod
trades union radnički sindikat
tradesman trgovac
tradesman zanatlija
united trade udružena trgovina


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| abrade | arcade | blade | brace | brake | brave | braze | bride | cradle | crane | crape | crave | craze | crude | drake | drape | erase | erode | evade | fade | frame | glade | grace | grade | grape | grate | grave | graze | irate | jade | lade | made | parade | prate | pride | prude | race | rage | rake | rape | rare | rase | rate | rave | raze | ride | rode | rude | shade | spade | stride | strode | take | tale | tame | tape | tare | tease | tide | toad | toady | trace | tracer | trach | track | tract | trader | traduce | trail | train | trait | tram | tramp | trance | trans | trap | trapse | trash | travel | trawl | tray | tread | treadle | treads | tree | triad | tribe | trice | trine | triode | tripe | trite | trod | truce | trudge | true | wade |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba