Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
a temperature variation promjena temperature
abecedarian po abecedi
aboard celom dužinom
aboard cijelom dužinom
aboard na brod
aboard na brodu
aboard na palubi
aboard na palubu
aboard uzduž
aboardal ukrcan
academy of dramatic arts akademija scenskih u
academy of fine arts akademija likovnih u
access arm pristupna polug
accessary dopunjavanje
accessary dopunski
accessary koji sudeluje
accessary koji sudjeluje
accessary pomagač
accessary pomoćan
accessary praćenje
accessary saučesnik
accessary sporedan
accessary uzgredan
acicular igličast
active area aktivna oblast
actuary status osiguranja
add carry prijenos zbira
additions area područje prilaza
address part dio adrese
adjoarn odložiti
adjoarn raspustiti
administration and judiciary opća uprava i pravos
advance guard avangarda
advance guard predstraža
advance-guard avangarda
advance-guard predstraža
advant-garde avangarda
adversary protivnik
adversary suparnik
aerocar avion-automobil
aerocartograph aerokartograf
aerophare aerofar
aerophare radio-far
afar daleko
afar u daljini
afar udaljeno
afterward docnije
afterward posle
afterward poslije
afterwards kasnije
afterwards nakon toga
afterwards posle
afterwards poslije
afterwards potom
afterwards u buduće
afterwards ubuduće
agrarian agrarni
agrarian poljoprivredni
air bearing vazdušni jastuk
air bearing vazdušno ležiš
air carrier vazdušno transportno
aircraft carrier nosač aviona
ajar otškrinut
ajar otškrinuti
ajar poluotvoren
ajar pritvoren
alarm alarm
alarm alarmirati
alarm dizati uzbunu
alarm nemir
alarm strah
alarm upozoriti
alarm uzbuditi
alarm uzbuna
alarm uzbuniti
alarm uzrujati
alarm clock budilica
alarm clock budilnik
alarm-clock budilnik
alarming alarmantan
aligner bar šipka za poravnavanj
alimentary hranljiv
alimentary prehrambeni
alphaparticle alfa-čestic
altar oltar
ambipolar ambipolarni
ambipolar dvopolni
anarchi anarhija
anarchi nered
anarchic(al) anarhičan
anarchic(al) bez reda
anarchist anarhist
anarchistic anarhički
anarchy anarhija
anarchy bezvlašće
ancillary dodatni
ancillary pomoćni (glag.)
ancillary službeni
angle bar ugaono gvožđe
angular koščat
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ar
- prevod za riječ: ?ar

Naš jezik Engleski jezik
238 litara hogshead
adresar directory
advokatska kancelari lawyer's office
advokatska kancelari solicitor's office
aerofar aerophare
aerokartograf aerocartograph
aerometar aerometer
aerometar aerometre
agrarni agrarian
akcionar sharholder
akcionar stockholder
akcionarsko društvo joint-stock company
akcionarsko društvo stock korporation capital
akvarel watercolour
akvarijum aquarium
alarm alarm
alarm protiv provale burglar alarm
alarmantan alarming
alarmirati alarm
alarmirati alert
algebarski algebraic
algebričar algebraist
algoritmičar algorithmist
alkoholičar alcoholic
altimetar altimeter
ambar barn
ambar granary
ambar mow
ambipolarni ambipolar
ampermetar ammeter
analitičar analyst
analitičar assayer
analogni računar analog computer
anarhičan anarchic(al)
anarhički anarchistic
anarhija anarchi
anarhija anarchy
anarhist anarchist
anestetičar anaesthetist
antarktik antarctic
antena-pretvara antennaverter
antena-pretvarač antennafier
antialkoholičar teetotaler
antikvar antiquary
antikvaran antiquarian
antikvarijat antique dealer
antikvarijat second-hand bookshop
antikvarnica antique shop
antilogaritam antilog
antilogaritam antilogarithm
antiparalelni antiparallel
aparan airless
aparat apparaturs
aparat appliance
aparat machine
aparat machinery
aparat set
aparat se sastoji instrument consist
aparat za brijanje razor
aparat za kopiranje photocopier
aparat za kopiranje transcriber
aparat za varenje welding machine
aparat za zavarivanj welding machine
aparatura aid
aparthejd apartheid
apartman apartment
apartman suite
apotekar chemist
apotekar druggist
apotekar pharmacist
apotekarstvo pharmacy
arabljanin arab
arabljanin arabian
arabljanka arab
arabljanka arabian
aranžiraj (uredi) ik arrange icons
aranžirati arrange
aranžman arrangement
arapin arab
arapske noći arabian nights
arapski arabian
arapski arabic
arapski jezik arabic
arapski konj arab
arbitar arbiter
arbitar moderator
arbitraža arbitrage
arbitraža arbitration
arbitražna odluka arbitral award
arbitražni sud court of arbitration
arbitražni sudija referee
arena arena
argentan argentan
argo argot
argon argon
argonski laser argon laser
argostron argostron
argument argument
arhaičan archaic
arhaizam archaism
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ar
- prevod za riječ: ?ar


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | as | ad | air | am | an | arc | are | arm | art | at | ax | bar | car | ?ar | ar | par | dar | ear | far | jar | mar | oar | ah | or | zar | nar | gar | tar | war | var |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba